Plaster som kan steriliseras och autoklaveras

Avsiktlig sterilisering av enheter och komponenter i plast används för att förstöra så många levande mikroorganismer som möjligt, till exempel bakterier, virus, alger och deras sporer. Det finns flera olika metoder för sterilisering. Beroende på vilken steriliseringsmetod som används är vissa material mer lämpliga än andra.

Plaster som kan autoklaveras med ånga

I enlighet med DIN EN 285 måste alla ytor på objekt som ska steriliseras exponeras för ren mättad ånga med en temperatur på 134 °C i minst tre minuter. Ångsterilisering eller autoklavering anses vara den säkraste och billigaste steriliseringsmetoden av alla. De höga processtemperaturerna gör dock denna metod mindre lämplig för material som är känsliga mot hetta och hydrolys.

 • PEEK för medicinskt bruk
  TECAPEEK MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna ens efter mer än 1 500 steriliseringscykler. Andra negativa effekter som missfärgning, färgförändring (gulning) eller förkalkning har heller inte noterats efter 1 500 cykler.
 • PPSU för medicinskt bruk
  TECASON P MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler. Missfärgning har heller inte noterats före 1 000 steriliseringscykler. 
 • POM-C för medicinskt bruk
  Acetal polymerer som används i hälso- och sjukvårdstillämpningar visar vanligtvis inte signifikant förlust av de mekaniska egenskaperna upp till 800 steriliseringscykler. Missfärgning kan dock noteras vid 200 steriliseringscykler. Efter omkring 500 steriliseringscykler kan även färgförändring (gulning) noteras.
 • PPför medicinskt bruk 
  TECAPRO MT uppvisar ingen markant förlust av de mekaniska egenskaperna före 800 steriliseringscykler. Missfärgning och färgändringar (gulning) kan uppträda vid 200 steriliseringscykler (gäller inte TECAPRO MT black). 

Steriliseringstester utfördes utan rengöringscykler på plastprover. Steriliseringstemperaturen var 134 °C med en steriliseringstid på 10 min och en torktid 20 min. Trycket i kammaren uppgick till 3 bar. Andra effekter på rengöringsprocessen (med Ecolab, borr, etc.) undersöktes inte. På grund av de enskilda materialens kemiska beständighet samt praktisk erfarenhet kan man utgå ifrån att rengöringscyklerna har en tydlig påverkan på beständigheten mot sterilisering. Beständigheten mot sterilisering, i synnerhet hos PP-HT och i mindre grad hos POM-C, försämras kraftigt. Man kan därför anta att beständigheten mot sterilisering kommer vara betydligt lägre än angivet. Vi definierar PP-HT med ca 200 steriliseringscykler och POM-C med ca 300–400 cykler.

Ändra steriliseringsmetoder

Varmluft

Vid sterilisering med varm luft elimineras bakterier med hjälp av torr värme under hög termisk belastning (180°C) i minst 30 minuter. Denna metod är inte längre tillåten på grund av en rad osäkra faktorer. I de flesta fall ersätts den numera av andra metoder.

Följande material för medicinskt bruk är mycket beständiga mot varm luft:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Beständiga MT-material:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT är inte beständig.

Plasma

Sterilisering med väteperoxidplasma lämpar sig för alla plaster men metoden är dyr och kräver en mängd utrustning. Mycket reaktiva hydroxy- och hydroxylradikaler eliminerar mikroorganismer vid temperaturer på drygt 45 °C i 45 till 80 minuter. Plasman avlägsnas genom ventilering. Risken för korrosion är minimal och det finns inga giftiga rester som kräver längre avgasning.

Följande material för medicinskt bruk är beständiga mot plasma:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Formaldehyd och etylenoxid

Sterilisering med en mikrobicid gas såsom formaldehyd eller etylenoxid utförs alltid i temperaturer på mellan 48 och 60 °C. De låga temperaturerna gör att denna metod lämpar sig för temperaturkänsliga material. Effekten av formaldehyd kan jämföras med den av etylenoxid, men ämnet är mindre toxiskt vilket tillåter kortare avgasningstider. Båda metoderna används främst för förbrukningsvaror.

Följande material för medicinskt bruk är beständiga mot gas:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM
 • TECASON P MT
 • TECAPRO MT

Sterilisering med gammastrålning

Sterilisering med strålning är en skonsam metod som lämpar sig för nästan alla typer av plast och som använder antingen gammastrålning eller en stråle av kraftigt accelererade elektroner. Dessa processer är både dyra och kräver mycket utrustning och används därför främst för sterilisering av förbrukningsvaror inom industrin.

Följande material för medicinskt bruk är beständiga mot gammastrålning:

 • TECAPEEK MT
 • TECAPEEK MT CF30
 • TECAPEEK MT CLASSIXTM

Beständiga MT-material:

 • TECASON P MT

TECAPRO MT är inte beständig.