Val av material och tekniska lösningar

Högpresterande tekniska plaster används inom alla industrigrenar. Användning av rätt material är en förutsättning för att en design ska kunna uppnå avsedd funktion, säkerhet och livslängd. Valet av plastmaterial spelar därmed en viktig roll för en framgångsrik design av delar. Om ett material är rätt eller inte beror framför allt på användningsvillkoren. Vid sidan av användningsvillkoren bör man dock även ta hänsyn till en rad andra aspekter när man letar efter ett lämpligt plastmaterial.

Vägledning för val av plast

När man ska välja ett lämpligt material för ett visst användningsområde är det viktigt att noga undersöka plastens egenskaper, materialets egenskaper och kravprofilen. Ensinger hjälper dig att välja rätt med ett rådgivningsverktyg, en vägledning för val av plast. Detta genom att tillhandhålla alla uppgifter om vara halvfabrikat på ett organiserat sätt. Urvalsverktyget hjälper dig att välja rätt polymer som lämpar sig för dina behov.


Urvalsverktyget visar antingen hela sortimentet av plaster, eller så kan du använda filtreringsalternativen till vänster för att endast visa plaster som stämmer överens med kriterier. Tänk på att urvalsverktyget endast ska användas som vägledning och att de inte kan ersätta praktiska tester. 

Jämförelseverktyg

Med urvalsverktyget kan du begränsa urvalet av lämpliga material till ett hanterligt antal. Med vårt jämförelseverktyg kan användare jämföra detaljer och egenskaper hos upp till fyra olika plastmaterial samtidigt på en och samma sida. Klicka på jämförelseknappen för att aktivera verktyget. Du hittar funktionen i produktöversikten (urvalsverktyg) eller på varje produktsida.

Teknisk support 

Du är välkommen att vända dig till våra rådgivare för tekniska tillämpningar om du behöver hjälp med att hitta rätt material. De hjälper dig inte bara med materialet utan även i fråga om vidare bearbetning, bestämmelser och krav. Med vår djupa, användningsspecifika expertis kan vi assistera dig hela vägen från produktidé, val av material och design, till den färdiga komponenten. Om du vill veta mer kan du när som helst kontakta vårt rådgivningsteam på e-postadressen [obfemailstart]c2hhcGVzQGVuc2luZ2VycGxhc3RpY3MuY29t[obfemailend] eller på telefonnummer +46 (0) 171-47 70 50 för att få gratis expertråd.


Krav på området för applikationsteknik

Kriterierna och egenskaperna för val av material kan vara komplexa. I följande avsnitt förklaras de viktigaste produktegenskaperna och testmetoderna. Här hittar du även en kompakt översikt av våra djupa kunskaper på området för plast. Vid sidan av teoretiska fakta och information ges även rekommendationer om tillgängliga material. 

 •  

  De flesta tekniska plaster erbjuder inherent elektrisk isolering.  När det dock finns krav på de elektriska egenskaperna hos en tillämpning är frågan i regel om materialet är elektriskt dissipativt eller ledande.
  → Elektriskt aktiva plaster
  → Elektriskt isolerande material

  Vid tillverkning av elektroniska komponenter till exempel används ofta dissipativa eller ledande material i syfte att undvika statisk laddning som kan skada elektriska kretsar. Detta gäller även för ATEX-tillämpningar (ATmosphere EXplosive), där målet är att minska risken för en farlig explosion till följd av elektrostatisk urladdning.

  → ATEX-material

   

 • För att kunna bedöma lämpligheten för material när den gäller exponering för mekanisk belastning bör man samla in så mycket information som möjligt om de förväntade mekaniska belastningarna. I de flesta fall är det till stor hjälp att inhämta en beskrivning av komponenten med uppgifter om de mekaniska belastningarna.
  → Mekaniska egenskaper 

 • Den termiska belastningen är ytterligare ett viktigt kriterium som begränsar urvalet av material. Därför är det viktigt att ta hänsyn till de temperaturer som överförs till materialet under de aktuella användningsförhållandena.

  Utöver möjligheten att värme överförs utifrån måste man även tänka på den värme som genereras av systemet av faktorer såsom friktion. Följande egenskaper har en nära koppling till temperaturändringar:
  → Negativ drifttemperatur
  → Måttstabilitet 

 • Om det finns en sannolikhet för att en komponent kommer i kontakt med kemikalier, ska materialets beständighet mot kemikalierna i fråga beaktas mot ljuset av användningsvillkoren. Kritiska faktorer är bland annat kontakttemperatur, kontakttid och koncentration. Här är det viktigt att inte bara ta hänsyn till de kemikalier som förekommer i den specifika tillämpningen, utan även till de som kommer att användas under produktionen och tillverkningen av delar (såsom smörjmedel för bearbetning, etc.).
  → Kemikaliebeständiga plaster
   
 • Tribologiska faktorer måste beaktas i tillämpningar där delarna utsätts för höga belastningar, friktion eller glidrörelser. I dessa fall krävs goda glid- och friktionsegenskaper.
  Plaster med goda lager-, friktions- och slitageegenskaper


  → 
 • I vissa fall sätter den industri där delen ska användas gränser för materialurvalsprocessen. Detta kan ha att göra med myndighetsgodkännanden eller med kundspecifika specifikationer som föreskriver att endast vissa typer av material som uppfyller vissa kriterier kan användas.

  Olja och gas

  Miljön för tillämpningar inom olje- och gasindustrin är mycket krävande. Därför krävs material som uppfyller i kraven i EN ISO 23936-1:2009 samt NORSOK M-710, Edition 3. 
  → Plaster som uppfyller EN ISO 23936-1

  Medicinteknik

  • Inom medicintekniken är det ofta endast tillåtet att använda material som är godkända för direkt kroppskontakt.
   → Biokompatibla plaster
  • Eftersom merparten av alla medicinska produkter måste steriliseras före återanvändning, är beständighet mot vanliga steriliseringsmetoder ett krav.
   → Plaster som kan autoklaveras och steriliseras
  • I samband med kirurgiska ingrepp används ofta metoder som kräver bildstyrning. För att komponenter ska vara väl synliga under fluoroskopi och röntgenstrålning måste speciella material användas.
   → Röntgenkompatibla plaster

  Livsmedelsteknik

  • På området för livsmedelsteknik krävs överensstämmelse både med FDA-föreskrifterna i USA samt med tillämpliga europeiska standarder (t.ex. 10/2011/EG, 1935/2004/EG). Inom denna bransch får följaktligen endast material som uppfyller kraven i dessa standarder användas.
   → Livsmedelssäkra plaster
  • Efterfrågan på detekterbara material ökar eftersom de är ett sätt att hindra främmande föremål från att hamna i livsmedelskedjan. Plastfragment kan enkel spåras som del av en standardiserat processkontrollsystem, tack vare de speciella tillsatser som används i dessa modifierade material.
   → Metalldetekterbara plaster
   → Optisk detektering

  Rymd- och luftfart och halvledarteknik

  • I industrier som rymd- och luftfart eller halvledarbranschen, där vakuum spelar en viktig roll, krävs material med hög jonisk renhet.
    Plaster med låg avgasning
  • Vid tillämpningar på området för brandskydd, t.ex. inom rymd- och luftfarten, måste flamhämmande material användas.
   → Flamskyddande plaster 
 • Om komponenter används utomhus, till exempel inom radiologi eller andra tillämpningar med exponering för hög energistrålning såsom kraftverk, måste de material som används uppvisa lämplig beständighet mot strålning. Avgörande faktorer för vilket material som väljs är exponeringens omfattning och de aktuella användningsvillkoren.
  Strålningsbeständiga plaster
  → UV-beständiga plaster


 • Den vanligaste metoden för vidare bearbetning av halvfabrikat i plast är spånskärande bearbetning. För att kunna tillverka högvärdiga, hållbara och felfria komponenter av rätt storlek, är det viktigt att fästa lika stor vikt vid verktygen och processparametrarna som vid egenskaperna hos det specifika materialet. I många fall kan termoplaster på ett mycket effektivt sätt fogas samman genom svetsning eller limning (eller med andra material). Detta förklaras närmare på följande sidor:
  → Plaster som är lätta att limma

  → Svetsbara plaster