Efterlevnad

Efterlevnad – Ett kulturellt krav

För Ensinger är efterlevnad inte bara kravet om åtlydande av gällande lag – utan även en väsentlig del av vår kultur. Vår strävan är att alltid agera etiskt och med integritet.

Ett etiskt ansvarsfullt och lagenligt uppförande på Ensinger utgör grunden för våra affärspartners, aktieägares och allmänhetens förtroende och är när allt kommer omkring en förutsättning för Ensinger-koncernen framgångar. Av denna anledning har Ensinger infört ett system för efterlevnadshantering, vars struktur, processer och rutiner syftar till att främja korrekt uppförande inom koncernen i alla avseenden, och framför allt undvika systematiska överträdelser av tillämpliga lagar.


Ensingers uppförandekod

Ensingers uppförandekod utgör grunden för vår efterlevnadskultur. Den beskriver principerna för ett etiskt, ansvarsfullt och lagligt uppförande. Uppförandekoden ger vägledning i såväl det dagliga arbetet som i svåra situationer och hjälper oss att fatta rätt beslut. Uppförandekoden gäller för alla som arbetar i Ensinger-koncernen. 


Rapportera en överträdelse

Det etiskt ansvarsfulla och lagenliga uppförandet har hög prioritet inom Ensinger och felaktigt beteende bör uppmärksammas tidigt. Ensingers medarbetare och samarbetsparter måste kunna rapportera potentiella överträdelser i tid och vi har därför upprättat ett antal rapporteringskanaler.

 • Vem som helst. Det kan vara så att du faktiskt påverkas av en möjlig överträdelse eller bara har fått kännedom om den. Vårt visselblåsarsystem är öppet för alla, inte bara anställda i Ensinger-koncernen.
 • Du bör rapportera alla misstankar om en faktisk eller möjlig överträdelse av lagen eller Ensingers uppförandekod i samband med Ensingers affärsverksamhet. Händelser som tyder på lagbrott (t.ex. stöld, bedrägeri, mutor, miljöbrott osv.) eller systematiska överträdelser av gällande är särskilt viktigt. 
  Möjliga överträdelser från samarbetsparters sida i samband med Ensingers verksamhet kan också rapporteras (t.ex. brott mot mänskliga rättigheter och miljöbrott i leveranskedjan).
 • Ja, det är frivilligt att uppge namn. Systemet erbjuder en sekretesskyddad brevlåda för framtida kommunikation med efterlevnadsavdelningen. Du blir aldrig ombedd att uppge ditt namn eller din e-postadress i något led av registreringsprocessen. Vi uppmanar dig ändå att med vetskap om detta uppge ditt namn för att underlätta behandlingen av rapporten, men du kan välja att vara anonym om du vill.
  • Mottagande av rapporten kommer att bekräftas inom 7 dagar via den sekretesskyddade brevlådan och om möjligt direkt till dig.

  • Ensingers efterlevnadsavdelning kommer att utföra en rimlighetskontroll av din rapport.

  • Om vi behöver mer information eller har några frågor kommer vi att kontakta dig. Detta görs direkt till dig om du har uppgett dina kontaktuppgifter eller via den skyddade brevlådan om du har lämnat rapporten anonymt.

  • Ytterligare utredning av fakta utförs av Ensingers efterlevnadsavdelning eller ansvarig specialiserad avdelning.

  • Beroende på hur komplex situationen är kan utredning av rapporten ta viss tid. Vi informerar dig om resultatet av utredningen eller åtminstone aktuell status senast tre månader efter den första rapporteringen.
 • Ja, i den utsträckning det är möjligt. Vi försäkrar dig om konfidentiell hantering av rapporten oavsett om du uppger din identitet eller väljer att vara anonym. Under vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att kontakta externa myndigheter. För att skydda sekretessen är det viktigt att du också behandlar den information du har lämnat konfidentiellt.
 • Förutsatt att du har lämnat rapporten i god tro för en möjlig överträdelse av lagen, vår uppförandekod eller intern policy, får det inga konsekvenser. Vi tolererar inte diskriminering eller negativa åtgärder mot personer som tillhandahåller information. Det är viktigt att du vid tidpunkten då rapporten lämnas anser att den är sanningsenlig och att du inte lämnar en rapport med ont uppsåt. Om utredningsresultatet inte visar på någon överträdelse behöver du inte vara orolig för någon vedergällning.
 • Information om hur personuppgifter behandlas vid efterlevnadsrapporter finns här.

Kontakta efterlevnadsavdelningen

För ytterligare information eller frågor kan du vända dig till efterlevnadsavdelningen på något av följande sätt.