Webbplatspolicy

Användarvillkor

Tillgång till och användning av denna webbplats är föremål för följande villkor. Genom att du använder denna webbplats godkänner du bestämmelserna och villkoren enl. nedan. Denna webbplats har utvecklats av Ensinger Sweden AB och administreras av densamma.

Vi erbjuder gratis och fri tillgång till flera sidor på denna webbplats för intresserade parter. Vi tar inget ansvar för att innehållet på dessa tillgängliga webbsidor eller information från tredje part som finns på, eller är tillgänglig via vår webbplats, är aktuell, korrekt och fullständig. Samtliga erbjudanden, anbud eller produktpresentationer på vår webbplats är icke bindande och kan komma att ändras. Utöver detta förbehåller vi oss uttryckligen rätten att ändra, komplettera, ta bort eller tillfälligt eller slutligt avbryta publiceringen av delar av, eller hela webbplatsen eller erbjudanden, anbud, produktpresentationer eller övrigt innehåll utan att särskilt meddela detta.

Vi garanterar inte att innehållet på vår webbplats är felfritt och att det lämpar sig för specifika ändamål.

Ansvarsfriskrivning

Information, som publiceras på denna webbplats kontrolleras och uppdateras regelbundet av Ensinger Sweden AB. Trots alla ansträngningar kan vissa uppgifter vara inaktuella. Vi ansvarar därför inte för eller garanterar att den information som lämnas på denna webbplats är aktuell, korrekt och fullständig. Detsamma gäller alla webbsidor som hänvisas till med hjälp av en hyperlänk. Vidare ansvarar vi inte för innehållet på webbplatser som kan kommas åt via sådana länkar. Ensinger Sweden AB förbehåller sig också rätten att göra ändringar eller tillägg till den information som lämnats.

På grund av ovanstående bör du granska all information som finns på denna webbplats innan du använder dig av den i någon form. Råd som ges på denna webbplats är endast vägledande och fritar inte dig från ansvaret att kontrollera och granska dessa råd - särskilt våra säkerhetsdatablad och teknisk information - och att undersöka våra produkter med avseende på deras lämplighet för avsedda tillvägagångssätt och syfte. Innehållet på denna webbplats utgör inte någon garanti för produktens egenskaper eller beskaffenhet, utan är av rent informativ karaktär.

Om du behöver särskilda råd eller instruktioner angående våra produkter eller tjänster, vänligen kontakta oss direkt.

Innehåll och struktur för Ensinger Sweden AB:s webbsidor är upphovsrättsligt skyddade. Reproduktion av information eller data, särskilt användningen av texter, textdelar eller bildmaterial, får inte ske utan Ensinger Sweden AB:s föregående samtycke.

Varumärkesmeddelanden

Alla varumärken på denna webbplats tillhör Ensinger Sweden AB om de inte identifieras som tredjeparts-rättigheter eller på annat sätt identifieras som sådana. Obehörig användning av dessa varumärken eller annat material är uttryckligen förbjuden och utgör en kränkning av upphovsrätt, varumärkesrättigheter eller andra egendomsrättigheter.

Alla tredjepartsregistrerade vanliga namn, handelsnamn, varumärken, registrerade varumärken etc. är bekräftade. Frånvaron av en lämplig märkning på denna webbplats betyder inte att det är ett fritt namn i varumärkeslagstiftningens mening.

Användarrättigheter för upphovsrättsskyddat material

All information, alla dokument, framställningar och bilder som publiceras på den här webbplatsen är Ensinger Sweden AB egendom. Tillstånd för användning av denna egendom kräver att upphovsrättsinformation publiceras på all reproduktion av materialet, att användningen av informationen endast är för privat bruk och inte för kommersiellt utnyttjande, att informationen inte ändras på något sätt och att alla bilder på webbplatsen endast används tillsammans med tillhörande text.

Länkar

Dessa webbsidor kan innehålla länkar till andra webbsidor, vars innehåll inte nödvändigtvis är godkänt av Ensinger Sweden AB eller kan kontrolleras löpande. Ensinger Sweden AB tar därför inget ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser.

Det är uttryckligen förbjudet att placera en hyperlänk från andra webbsidor till Ensinger Sweden AB:s webbplats utan vårt tidigare skriftliga samtycke.

Inloggningsområde med inloggningsuppgifter

Du är skyldig att skydda dina inloggningsuppgifter från obehörig användning av tredje part och att se till att de inte kan användas av andra utan ditt tillstånd. Du måste informera Ensinger Sweden AB omedelbart om du får kännedom om ett brott mot säkerheten innebärande en risk för den information som finns lagrad på Ensinger Sweden AB:s webbplats eller om obehörig användning av dina inloggningsuppgifter eller om du har indikationer på att sådana händelser kan inträffa.

Tillämplig lag

Dessa villkor har utarbetats i enlighet med Europeiska unionens lagar och är föremål för svensk rätt om det inte förskrivs att lagen i en annan EU-medlemsstat är tillämplig.

Integritetspolicy

Ensinger Sweden AB välkomnar dig till vår webbplats. Samtidigt vill vi tacka för ditt förtroende och ditt intresse för våra produkter. För oss är det viktigt att skydda dina personuppgifter när de behandlas, och att därmed iaktta din grundläggande rätt till skydd av din personliga integritet. Vi vill att du alltid ska känna dig säker när du besöker vår webbplats.

Nedan har vi sammanställt vilken information vi samlar in, när du besöker vår webbplats eller kontaktar oss, och hur denna information används. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra gällande dina rättigheter.

1. Allmänt

Personuppgifter är information om din person. De omfattar bl.a. uppgifter som namn, adress, telefonnummer, e-postadress. Dina personuppgifter behandlas enligt de europeiska och nationella dataskyddsbestämmelserna.

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, förstöring, manipulering och obehörig åtkomst. Alla våra medarbetare och alla tredje parter som på vårt uppdrag medverkar i databehandlingen är förpliktade att följa EU-dataskyddsförordningen (GDPR) och de tillämpliga nationella dataskyddslagarna, samt att hantera personuppgifter konfidentiellt. När personuppgifter behandlas via vår webbplats överförs informationen i krypterad form för att undvika missbruk från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder uppdateras regelbundet i takt med den tekniska utvecklingen.

Vi har även vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att de personuppgifter som behandlas raderas om laglig grund för denna behandling inte längre föreligger.

Det är frivilligt att uppge personuppgifter vid användning av denna webbplats. Vänligen beakta dock att, vissa uppgifter är nödvändiga att ange för att kunna utnyttja vissa funktioner eller för att få en förfrågan behandlad.

2. Behandling av data på vår webbplats

a) Dataöverföring och protokollföring av data för statistiska ändamål 

När du besöker vår webbplats överför din webbläsare data till vår webbserver. Det handlar bland annat om datum och klockslag för besöket, den hänvisande webbsidans URL, nedladdade filer, mängden överförda data, webbläsarens typ och version, operativsystem samt din IP-adress ("åtkomstdata"). Åtkomstdata lagras separat från övriga uppgifter som du lämnar i samband med att du använder vår webbplats. Det är inte möjligt för oss att associera åtkomstdata med en viss person. Åtkomstdata utvärderas för statistiska ändamål och raderas senast efter 6 veckor.

Behandlingen av åtkomstdata sker enligt artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen. Detta grundas på vårt berättigade intresse att kontinuerligt optimera vår webbplats.

b) Cookies

Beroende på inställningarna i din webbläsare samlar vi in information om din användning av vår webbplats genom att använda cookies. Cookies är små textfiler som lagras i din dator när du besöker vår webbplats. Cookies hjälper oss att mäta antalet besök och besökare på vår webbplats samt att göra din användning av vår webbplats så smidig och effektiv som möjligt. Vi använder så kallade "sessionscookies", som endast lagras under tiden då du använder vår webbplats. Vi använder också "permanenta cookies" för att spara information om datorer som upprepade gånger besöker vår webbplats. Med dessa kan vi erbjuda en bättre användarvänlighet, och vi kan "känna igen" dig och presentera en varierad webbplats och nytt innehåll för dig vid upprepad användning. Vi använder permanenta cookies för att registrera antalet besök du gör, tiden som du vistas på vår webbplats, start och slut för användandet samt produktintresse.

Innehållet i en permanent cookie är begränsat till ett identifikationsnummer. Namn, IP-adress eller övriga uppgifter om din verkliga identitet lagras inte, och vi upprättar inte heller individuella profiler om ditt beteende som användare. Permanenta cookies raderas automatiskt. Lagringstiden varierar beroende på cookie. Du kan när som helst radera permanenta cookies i säkerhetsinställningarna i din webbläsare.

Såvida det sker en behandling av personuppgifter med användning av cookies sker behandlingen enligt artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen. Behandlingen grundas på vårt berättigade intresse av marknadsföring.

c) Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en tjänst för webbanalys som tillhandahålls av Google Inc. (www.google.se). Google Analytics använder så kallade "cookies", d.v.s. textfiler som lagras i din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen överförs i regel till en Google-server i USA och lagras där. Ifall IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats kortar dock Google ner din IP-adress inom Europeiska unionens medlemsstater eller i övriga medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan överföring sker. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och kortas ner där. IP-anonymiseringen är aktiverad på denna webbplats. I uppdrag av Ensinger GmbH kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att utföra ytterligare tjänster i samband med webbplatsanvändning och internetanvändning gentemot Ensinger GmbH. IP-adressen som överförs från din webbläsare inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med övriga uppgifter av Google. Dina uppgifter raderas automatiskt efter maximalt 14 månader.

Vi vill göra dig uppmärksam på att Google Analytics har utökats med koden "gat._anonymizeIp();" på vår webbplats för att säkerställa en anonymiserad insamling av IP-adresser (så kallad IP-maskering).

Såvida det sker en behandling av personuppgifter med hjälp av Google Analytics sker behandlingen enligt artikel 6, första stycket, punkt f i EU-dataskyddsförordningen. Detta grundas på vårt berättigade intresse av marknadsföring.

Du kan hitta mer detaljerad information om Googles användarvillkor och sekretesspolicy på http://www.google.com/analytics/terms/se.html och på https://www.google.de/intl/se/policies/.

På vår webbplats används följande cookies från Google Analytics:

 • Namn__utma
  Denna cookie håller reda på hur många gånger en användare har besökt vår webbplats, när det första besöket (session) gjordes och när det senaste besöket ägde rum. Denna cookie försvinner efter två år.
 • Namn__utmb och __utmc
  Dessa cookies arbetar tillsammans för att beräkna hur länge någon besöker webbsidan. Cookien __utmb försvinner 30 minuter efter din senaste sidvisning och cookien __utmc försvinner när du stänger ner din webbläsare.
 • Namn__utmz
  Denna cookie håller reda på var webbplatsbesökaren kom från, vilken eventuell sökmotor besökaren använde, vilken länk besökaren klickade på och var i världen användaren befann sig när den besökte webbplatsen. Cookien __utmz försvinner efter sex månader.
 • Namn__utmt
  Denna cookie används för att mäta webbplatshastighet och försvinner efter 10 minuter.

Samt i övrigt följande cookies:

 • Namn ARRAffinity
  Denna cookie sätts när en besökare använder webbplatsen för första gången vid ett besök via Microsoft Azure Cloud. Cookien ARRAffinity används för lastbalansering för att se till att besökarnas sidförfrågningar dirigeras till samma server. Cookien ARRAffinity försvinner när du stänger ner din webbläsare.
 • Namn ASP.NET_SessionId
  Denna cookie används av webbservern för att lagra en unik identifierare för den aktuella användarens session. Cookien ASP.NET_SessionId försvinner när du stänger ner din webbläsare.

Du kan förhindra att cookies lagras genom att göra en inställning i din webbläsare (se punkt 7 nedan). Vi gör dig dock uppmärksam på att du i detta fall eventuellt inte kommer att kunna utnyttja samtliga funktioner på denna webbplats fullt ut.

d) Lead Forensics

På den här webbplatsen används Lead Forensics (https://www.leadforensics.com), en IP-adressbaserad analystjänst för webbplatsoptimering och analys av internetinnehåll, annonsering och generering av leads. Lead Forensics fungerar med hjälp av omvänd IP-spårning, vilket inte är detsamma som cookies. Istället spåras IP-adresserna för de enheter som används för att besöka vår webbplats med hjälp av en kod. Därefter identifieras affärsrelaterade adresser, och dessa matchas mot en helägd global databas med företag och affärsinformation. Programvaran är nästan helt inriktad på att utnyttja affärsrelaterad information för att effektivt matcha ett företags IP-adress mot bredare företagsdata, så att vi kan få tillgång till värdefull affärsrelaterad besöksinformation, såsom datum och varaktighet för användarens besök, och vilka webbsidor användaren besöker. Dessa uppgifter kan användas av oss för att kontakta företaget om deras upplevelse av webbplatsen eller för marknadsföringssyften. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter till tredje part, oavsett syfte. Dessutom identifieras inga personliga IP-adresser, mobila enheter eller andra data än de som har med företaget att göra av Lead Forensics. Programmet ger oss inte – och kan inte ge oss – tillgång till enskilda, personliga eller känsliga uppgifter om de som besöker vår webbplats. Alla data från Lead Forensics-lösningen verifieras minst en gång per 12-månaderscykel. Alla ogiltiga poster placeras i en raderingskö, som sedan rensas på ett säkert sätt fyra gånger per 12-månadersperiod.

Du kan invända mot att uppgifter bearbetas av Lead Forensics genom att klicka på länken i avsnitt 6 nedan.

Uppgiftsbehandlingen sker på grundval av artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen, med utgångspunkt i vårt berättigade intresse av kontinuerlig förbättring av webbplatsen.

■ Lead Forensics

■ Lead Forensics:

Du kan när som helst invända mot att uppgifter behandlas Lead Forensics, ett beslut som då gäller framtida behandling. Klicka här om du vill förhindra spårning:

http://lfwebproxy.westeurope.cloudapp.azure.com:5000/?clientID=51717.

Om länken inte fungerar kontrollerar du brandväggsinställningarna, eftersom det kan vara de som blockerar tillgången till ”opt-out”-alternativet.

e) Kontaktformulär

Via vårt kontaktformulär kan du sända meddelanden och frågor till oss. De uppgifter som du lämnar i kontaktformuläret överförs först till Ensinger GmbH i Tyskland. Därefter vidarebefordras dina uppgifter till det ansvariga bolaget inom Ensinger företagsgruppen, dvs Ensinger Sweden AB, för behandling av din förfrågan. Därefter raderas de. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att besvara din kontaktförfrågan.

Du är inte förpliktad, varken enligt lag eller avtal, att tillhandahålla personuppgifter i samband med en kontaktförfrågan. Vänligen beakta dock att vi inte kan behandla din förfrågan om du inte lämnar de uppgifter som är markerade som nödvändiga.

För behandling av din förfrågan lagras dina uppgifter till dess att ärendet är avslutat, dock maximalt i 6 veckor. Därefter raderas de. Undantagna från detta är uppgifter som behövs för redovisnings- eller bokföringsändamål eller som omfattas av lagstadgad förvaringsplikt.

Behandlingen av dina lämnade uppgifter sker enligt artikel 6, första stycket, punkt b i EU-dataskyddsförordningen.

f) Onlineansökan till tjänster 

Du har möjlighet att söka tjänster som är publicerade på vår webbplats. De personuppgifter som lämnas till oss på detta sätt behandlas uteslutande för ansökningsprocessen. Du är inte enligt lag eller avtal förpliktad att tillhandahålla personuppgifter för ansökningsändamål. Vänligen beakta dock att vi inte kan behandla din ansökan om du inte tillhandahåller dina personuppgifter.

Uppgifterna i din ansökan lagras tills dess att det slutgiltiga beslutet om tillsättningen av den lediga tjänsten är fattat, därefter raderas de. Annat gäller endast när du uttryckligen samtyckt till att dina uppgifter lagras i Ensinger:s ansökningspool eller om din ansökan leder till ett anställningsförhållande. I detta fall behandlas också uppgifterna i din ansökan för att genomföra anställningsförhållandet.

Behandlingen av uppgifterna i din ansökan sker enligt artikel 8, första stycket i EU-dataskyddsförordningen.

g) Google Maps

Den här webbplatsen använder Google Maps för att visa platserna som tillhör Ensinger Group och för att generera vägbeskrivningar. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Baserat på certifiering enligt EU-US Privacy Shield

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google garanterar efterlevnad av EU:s dataskyddsförordningar, även då data behandlas i USA.

Då du får åtkomst till den inbyggda delen av Google Maps, sparar Google en cookie på din enhet via din webbläsare. Dina användarinställningar och data behandlas för att visa den relevanta platsen och generera vägbeskrivningar. Det går inte att utesluta att Google använder servrar i USA.

Genom att på detta sätt skapa en uppkoppling till Google, kan Google identifiera den webbplats som din begäran skickades från och den IP-adress som vägbeskrivningarna ska skickas till.

Du kan förhindra lagringen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsares programvara (se avsnitt 6 nedan). Vi vill ändå påpeka att du kanske inte kan använda alla webbplatsens funktioner om du gör så.

Åtkomstdata behandlas baserat på artikel 6 (1) f) i EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR. Detta är baserat på vårt berättigade intresse av att göra det lättare att hitta de platser som visas på vår webbplats.

h) Google Fonts

Denna webbplats använder Google Fonts för att skildra externa typsnitt. Denna tjänst tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna visas har dessa typsnitt integrerats lokalt på denna webbplats. Då du får åtkomst till sidan, kan ingen länk skapas till Googles servrar. Det går inte att identifiera den webbplats som din begäran skickades från eller den IP-adress som typsnittsskildringen skickas till. Inga skyddade uppgifter överförs.

3. Behandling av övrig data och kontakt

Du har även möjlighet att sända meddelanden och frågor via mail till [obfemailstart]b3JkZXIuc2VAZW5zaW5nZXJwbGFzdGljcy5jb20=[obfemailend] eller [obfemailstart]aW5mby5zZUBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]. De uppgifter som du lämnar, när du skickar ett mail till dessa mailadresser, överförs på samma sätt som vid användande av vårt kontaktformulär (se ovan p. 2. d), dvs först till Ensinger GmbH i Tyskland och sedan till Ensinger Sweden AB för vidarebehandling av din förfrågan. Därefter raderas de. Vi använder dina uppgifter uteslutande för att besvara din kontaktförfrågan.

Avs. behandling av dina lämnade uppgifter i övrigt samt laglig grund för behandlingen får vi hänvisa till det som framgår av ovanstående, p. 2. d).

Samma gäller för behandling av personuppgifter som samlas in och behandlas till följd av och i samband med eventuell direktkontakt med en medarbetare hos Ensinger Sweden AB.

4. Delning av personuppgifter

De uppgifter som du lämnar vid användning av denna webbplats och som samlas in av Ensinger GmbH, Tyskland, delas med följande mottagare eller kategorier av mottagare: 

 • Google, Inc.
 • Microsoft Corporation
 • Bolaget inom Ensinger företagsgruppen:
  • Ensinger Sweden AB
 • Offentliga och icke-offentliga organ gentemot vilka vi behöver dela personuppgifter för att uppfylla våra lagstadgade förpliktelser.

5. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi avser att överföra dina personuppgifter också till mottagare i så kallat "tredje land". "Tredje land" är länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet där man inte alltid kan utgå från en dataskyddsnivå som är jämförbar med den som gäller inom den Europeiska unionen.

Inför en sådan överföring säkerställer vi att en adekvat dataskyddsnivå är garanterad i respektive tredje land eller hos mottagaren i tredje land. Detta kan speciellt grundas på ett så kallat "beslut om adekvat skyddsnivå" av Europeiska kommissionen med vilket en adekvat dataskyddsnivå fastslås generellt för ett visst tredje land. Alternativt kan vi också grunda data-överföringen på så kallade "EU standardavtalsklausuler" som är avtalade med en mottagare, eller - för mottagare i USA som innehar en giltig EU-US Privacy Shield-certifiering - på att principerna för den så kallade "EU-US Privacy Shield" följs.

På förfrågan tillhandahåller vi gärna ytterligare information om lämpliga och adekvata garantier för uppfyllande av en adekvat dataskyddsnivå; du hittar kontaktinformation i slutet av denna dataskyddspolicy. Information om vilka som är anslutna till EU-US Privacy Shield hittar du dessutom här [www.privacyshield.gov/list].

6. Dina rättigheter vid behandling av personuppgifter

Enligt de dataskyddsrättsliga föreskrifterna - speciellt EU-dataskyddsförordningen - har du vissa rättigheter:

 • Du kan begära upplysning om de personuppgifter som är lagrade om din person.
 • Du kan begära rättning av felaktiga personuppgifter.
 • Du kan begära radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du kan begära att få ut de av dig lämnade personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
 • Om du har gett oss ditt samtycke är du dessutom berättigad att när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

Du kan åberopa ovan nämnda rättigheter, t.ex. med ett meddelande via en av de kontaktmöjligheter som anges i slutet av denna dataskyddspolicy.

Du har dessutom möjlighet att kontakta den ansvariga tillsynsmyndigheten (se närmare p 9) vid klagomål avseende behandling av dina personuppgifter.

7. Din rätt att invända

Du har rätt att när som helst av personliga skäl invända mot behandlingen av dina personuppgifter som sker enligt artikel 6, första stycket, punkt e eller f i EU-dataskyddsförordningen. Detta gäller också för profilering som stödjer sig på dessa bestämmelser.

Ensinger GmbH resp. Ensinger Sweden AB kommer då inte längre behandla dina personuppgifter såvida det inte kan påvisas tvingande skyddsvärda skäl för behandlingen som överväger dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

När dina personuppgifter behandlas för att göra direktreklam har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för sådan reklam; detta gäller också för profilering såvida den står i samband med sådan direktreklam.

Om du invänder mot behandling för direktreklam kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för dessa ändamål.

Du har oavsett direktiv 2002/58/EG möjlighet att i samband med användning av informationssamhällets tjänster utöva din rätt att invända med hjälp av automatiserade metoder där tekniska specifikationer används.

 • Cookies:
  I din webbläsare kan du, under Verktyg/Internetalternativ, avaktivera lagringen av cookies, begränsa den till vissa webbplatser eller ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när en cookie sänds. Du kan när helst du vill också radera en cookie. Vänligen beakta dock att en begränsad upplevelse av webbplatsen och vägledning av användaren är att förvänta när cookies avaktiveras eller raderas.
 • Google Analytics:
  Du kan förhindra att data som är genererad av cookies och som står i samband med din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in och behandlas av Google genom att ladda ner och installera tillägget till webbläsaren som finns på denna länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
  Närmare information om detta hittar du på http://tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. på https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv (allmän information om Google Analytics och dataskydd).
  Som alternativ till detta tillägg kan du klicka på denna länk för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. När du gör detta lagras en opt-out cookie på din enhet. När du raderar dina cookies behöver du klicka på länken igen.

8. Ytterligare information enligt artikel 13 och 14 i EU-dataskyddsförordningen

Ytterligare information från Ensinger Sweden AB om dataskydd enligt artikel 13 och 14 i EU-dataskyddsförordningen hittar du här [länk].

9. Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har ytterligare frågor om innehållet i denna integritetspolicy och om behandling av dina personuppgifter. Vi står till din tjänst också för begäran om upplysning, för förslag och klagomål.

Såvida Ensinger Sweden AB ensamt eller tillsammans med Ensinger GmbH, Tyskland, bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, är Ensinger Sweden AB (med-) ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, så kallad personuppgiftsansvarig, och kan kontaktas enligt följande:

Ensinger Sweden AB (org.nr. 556669-6711)
Stenvretsgatan 5 
749 40 Enköping 
Sverige 
E-post: [obfemailstart]aW5mby5zZUBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend].

Såvida Ensinger GmbH, Tyskland, ensamt eller tillsammans med Ensinger Sweden AB bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, är Ensinger GmbH (med-) ansvarig för insamling, behandling och användning av dina personuppgifter, så kallad personuppgiftsansvarig och kan kontaktas enligt följande:

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
D-71154 Nufringen
Tyskland
E-post: [obfemailstart]aW5mby5kZUBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend].

Såvida antingen Ensinger GmbH eller Ensinger Sweden AB biträder den personuppgiftsansvarige enligt ovan genom att behandla personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning är denne att anse som ett så kallat personuppgiftsbiträde.

Oavsett vem som är ansvarig i det konkreta fallet, har du rätt att utöva dina rättigheter mot var och en av de ovannämnda.

Vid klagomål avseende behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till följande tillsynsmyndigheter:

Sverige
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm
[obfemailstart]ZGF0YWluc3Bla3Rpb25lbkBkYXRhaW5zcGVrdGlvbmVuLnNl[obfemailend]

Tyskland
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg
Postfach 10 29 32
DE-70025 Stuttgart
[obfemailstart]cG9zdHN0ZWxsZUBsZmQuYndsLmRl[obfemailend]