Juridische kennisgevingen

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze bepalingen, gebruik deze website dan niet. Deze website is ontwikkeld door Ensinger GmbH (hierna Ensinger) en wordt erdoor beheerd.

Aan geïnteresseerde partijen bieden we gratis toegang tot talloze pagina’s. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid dat de inhoud van deze vrij bruikbare pagina’s en de informatie van derden opgenomen op of toegankelijk via deze webpagina’s, actueel, juist en volledig zijn. Alle aanbiedingen zijn niet bindend en onderhevig aan verandering. Daarnaast behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om de publicatie van delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder kennisgeving vooraf afzonderlijk te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of tijdelijk of definitief stop te zetten.

Wij garanderen niet dat de inhoud van deze webpagina’s vrij is van fouten en geschikt is voor specifieke doeleinden.

VRIJWARING VOOR WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op deze webpagina’s wordt voortdurend gecontroleerd en bijgewerkt door Ensinger. Ondanks alle inspanningen kan sommige informatie niet actueel meer zijn. Daarom kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch een garantie worden gegeven dat de verstrekte informatie actueel, juist en volledig is. Hetzelfde geldt voor alle webpagina’s waarnaar wordt verwezen door middel van een hyperlink. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die kunnen worden geopend via deze links. Bovendien behoudt Ensinger zich het recht voor om de verstrekte informatie te wijzigen of aan te vullen. De inhoud en opbouw van Ensinger-webpagina’s worden beschermd door auteursrecht. Reproductie van informatie of gegevens, met name het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmateriaal, vereist de voorafgaande toestemming van Ensinger.

Om deze reden zou u de informatie die u op deze website ontvangt, moeten beoordelen voordat u deze in welke vorm dan ook gebruikt. Het advies op deze webpagina ontheft u niet van uw eigen onderzoek van ons laatste advies - met name onze veiligheidsinformatiebladen en technische informatie - en onze producten met betrekking tot hun geschiktheid voor de beoogde procedures en doeleinden. De inhoud van deze webpagina vormt geen garantie voor eigenschappen of conformiteiten, maar is louter informatief.

Als u speciaal advies of instructies nodig hebt over onze producten of diensten, neem dan rechtstreeks contact met ons op.

HANDELSMERKVERKLARINGEN

Alle handelsmerken op deze website zijn het eigendom van Ensinger, tenzij ze worden geïdentificeerd als rechten van derden of anderszins als zodanig worden geïdentificeerd. Onbevoegd gebruik van deze handelsmerken of andere materialen is uitdrukkelijk verboden en vormt een schending van het auteursrecht, handelsmerkrechten of andere eigendomsrechten.

Alle externe geregistreerde gangbare namen, handelsnamen, handelsmerken, geregistreerde handelsmerken, enz. worden erkend. De afwezigheid van een correcte markering op deze website betekent niet dat het een gratis naam is in de zin van handelsmerkwetgeving.

GEBRUIKSRECHTEN VAN AUTEURSRECHT

Alle informatie, documenten en verklaringen op deze website zijn het exclusieve eigendom van Ensinger. Toestemming voor het gebruik ervan is afhankelijk van de publicatie van de auteursrechtvermelding op alle kopieën, het gebruik van de informatie is uitsluitend voor persoonlijke doeleinden en niet voor commerciële exploitatie, de informatie is op geen enkele manier gewijzigd en alle afbeeldingen van de webpagina worden alleen gebruikt samen met de bijbehorende tekst.

Links

Deze webpagina’s bevatten mogelijk links naar andere internetpagina’s, waarvan de inhoud niet noodzakelijk door Ensinger is geautoriseerd of die doorlopend kan worden beheerd. Ensinger is daarom niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden.

Het plaatsen van een hyperlink van andere internetpagina’s naar de internetpagina’s van Ensinger is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden.

INLOGRUIMTE MET TOEGANGSRECHTEN

U bent verplicht uw toegangsrechten te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik van derden en u moet ervoor zorgen dat ze niet door anderen kunnen worden gebruikt zonder uw toestemming. U dient Ensinger onmiddellijk op de hoogte te stellen als u een inbreuk op de beveiliging van informatie opgeslagen op de Ensinger-webpagina of ongeoorloofd gebruik van de toegangsgegevens hebt opgemerkt, of als u aanwijzingen heeft dat dergelijke gebeurtenissen mogelijk zijn.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze voorwaarden zijn opgesteld met verwijzing naar het recht van de Europese Unie en zijn onderworpen aan het Duitse recht.