Nota Prawna

Informacje o firmie

Ensinger Polska Sp. z o.o. 

ul. Geodetów 2
64-100 Leszno

KRS: 0000093870
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 1 000 000,00 zł wpłacony w całości
NIP: 697-19-39-390 
REGON: 41104770400000

Ensinger Polska Sp. z o.o. dziękuję za Państwa zainteresowanie jej ofertą.

Poniżej przedstawiamy warunki korzystania z naszego serwisu internetowego

Wszelkie informacje, niezależnie od ich formy, zamieszczone i udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.ensingerplastics.com („Witryna”) stanowią własność spółek z grupy kapitałowej „Ensinger” z siedzibą główną w Nufringen („Ensinger”) lub osób trzecich, a Ensinger jest uprawniony do korzystania z nich.

Niniejsze zastrzeżenia określają warunki korzystania z Witryny i odnoszą się do wszystkich jej użytkowników. Korzystanie przez użytkownika z Witryny oznacza wyrażenie zgody na niniejsze warunki.

Charakter informacyjny Witryny

Informacje zawarte w Witrynie nie stanowią oferty sprzedaży jakichkolwiek produktów lub zawarcia innych umów. Informacje te mają charakter wyłącznie informacyjny.

Witryny internetowe Ensinger  zawierają informacje o jego produktach lub usługach o światowym zasięgu, z których nie wszystkie w danej chwili są lub mogą być dostępne w każdym kraju, w tym w Polsce. Odnośnik do produktu lub usługi w Witrynie nie oznacza, że ten produkt lub ta usługa są dostępne w danym kraju lub że Ensinger Polska Sp. z o.o. jest w stanie zaoferować ten towar lub usługę.

Informacje zawarte w Witrynie mogą zawierać techniczne nieścisłości lub błędy typograficzne.

Prawa autorskie i prawa własności intelektualnej

© Copyright „Ensinger” Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje w Witrynie (m.in. wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe oraz ich układ) stanowią własność intelektualną Ensinger lub podmiotów trzecich i chronione są prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, w tym prawami własności intelektualnej lub przemysłowej.

Informacje zamieszczone w Witrynie mogą służyć jedynie do niekomercyjnego użytku prywatnego pod warunkiem oznaczenia ich źródła. W przypadku wykorzystywania informacji w Witrynie do niekomercyjnego użytku prywatnego zabronione jest usuwanie z tych informacji zastrzeżeń, klauzul i innych danych dotyczących praw autorskich, znaków firmowych i towarowych oraz innych praw własności intelektualnej.

Zabronione jest rozpowszechnianie, publikowanie, kopiowanie, dystrybucja, zmienianie, modyfikowanie lub wykorzystywanie informacji w Witrynie do użytku publicznego lub w celach komercyjnych bez pisemnej zgody Spółki.

Nazwa i logo Ensinger podlegają ochronie.

Informacje w Witrynie mogą zawierać lub odwoływać się do znaków handlowych, znaków towarowych, patentów, informacji własnych, technologii, produktów, procesów oraz innych praw własności intelektualnej Ensinger oraz innych podmiotów. Korzystanie z nich jest zabronione. 

Treść Witryny

Ensinger dołożył wszelkich starań, aby informacje zamieszczone Witrynie były kompletne i zgodne z prawdą. Ensinger zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian, poprawek i uzupełnień informacji w Witrynie bez wcześniejszego poinformowania użytkowników Witryny. Ensinger nie ponosi jednak odpowiedzialności za poprawność, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji w Witrynie, ani za szkody powstałe w wyniku skorzystania z nich przez użytkowników Witryny.

Treściami w języku polskim na Witrynie administruje Ensinger Polska Sp. z o.o.

Informacje o produktach zamieszczone w Witrynie

Informacje w Witrynie dotyczące właściwości produktów (dotyczące m.in. odporności chemicznej) nie stanowią prawnie wiążących gwarancji lub zapewnień. Jeśli nie zaznaczono inaczej, podane przez Ensinger dane o własnościach lub właściwościach produktów są danymi wskaźnikowymi, zmierzonymi w trakcie testów laboratoryjnych w warunkach standaryzowanych. Na rzeczywiste własności lub właściwości produktu mają wpływ różnorodne czynniki, takie jak: dobór materiału i narzędzi, dodatki do materiałów, projekt elementu gotowego, warunki obróbki i warunki atmosferyczne. Te własności lub właściwości te nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do projektowania komponentów lub narzędzi. Ostateczna decyzja w zakresie wykorzystania konkretnego materiału, procesu lub sposobu zaprojektowania komponentów i narzędzi należy wyłącznie do Klienta oraz następuje na jego wyłączną odpowiedzialność.

Przydatność produktów prezentowanych w Witrynie do określonego celu lub użytku nie stanowi ze strony Spółki jakiegokolwiek zapewnienia lub gwarancji, chyba że Spółka pisemnie przedstawi opis i cel zastosowania danego produktu oraz pisemnie potwierdzi, że dany produkt nadaje się do zastosowania zgodnie z tym opisem.

Spółka zastrzega sobie prawo do zmian w konstrukcji lub formie produktów, o ile Klient wyrazi na to zgodę. Kolory produktów Ensinger w Witrynie mogą się różnić od rzeczywistych.

Produkty Ensinger nie są przeznaczone do użytku jako implanty medyczne lub dentystyczne.

Odpowiedzialność

Spółka zastrzega, że produkty Ensinger spełniają warunki techniczne wynikające z niemieckich przepisów, o ile przepisy te mają zastosowanie do produktów dostarczanych przez Ensinger. Na pisemne żądanie Klienta, Ensinger dostosuje produkty w ten sposób, aby spełniały wymogi określone przepisami Unii Europejskiej, jej określonych krajów członkowskich, innych krajów należących do EFTA (Norwegii, Islandii i Lichtensteinu), Szwajcarii lub USA, względnie potwierdzi spełnianie tych wymogów. Ensinger zastrzega, że nie ma obowiązku dostosowania produktów Ensinger do wymogów stawianych przez inne kraje.

Ensinger zobowiązuje się do tego, aby produkty Ensinger były wolne od wszelkich praw osób trzecich, m.in. wynikających z przepisów o ochronie praw własności, w tym intelektualnej oraz spełniały wymogi dotyczące bezpieczeństwa produktów. Zobowiązanie powyższe dotyczy zgodności z przepisami obowiązującymi w Polsce lub Niemczech. Na pisemne żądanie Klienta, Spółka może pisemnie potwierdzić, że dany produkt spełnia w powyższym zakresie wymogi innych krajów członkowskich Unii Europejskiej, krajów należących do EFTA, Szwajcarii lub USA. Spółka zastrzega, że nie będzie ponosić odpowiedzialności za zgodność produktów z wymogami obowiązującymi w innych krajach niż wymienione powyżej.

Spółka zastrzega, że szczegółowe warunki przedstawienia przez nią atestów lub certyfikatów są określone w jej Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w umowie z Klientem.

Działanie Witryny

Ensinger zastrzega sobie prawo do okresowych przerw w działaniu i dostępie do Witryny oraz nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z tej przyczyny. O ile nie zostanie zastrzeżone inaczej, wszelkie dane, komentarze, wiadomości, komunikaty i materiały przesyłane do Ensinger za pośrednictwem Witryny lub poczty elektronicznej Ensinger będą traktowane jako niepoufne i nieobjęte prawami własności intelektualnej oraz mogą zostać udostępnione lub wykorzystane przez Ensinger w dowolnym celu.

Linki (odnośniki)

Ensinger zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za działanie, skutki użycia znajdujących się w Witrynie linków (odnośników) do stron internetowych osób trzecich ani za treści w witrynach lub na stronach osób trzecich. Ensinger nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które może wyrządzić oprogramowania zamieszczone na stronach osób trzecich, w tym nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z tych witryn lub stron, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować sprzęt podczas korzystania z tych stron lub witryn.

Ensinger może w dowolnym momencie dokonać zmian, poprawek, uzupełnień lub usunięcia linków (odnośników) bez wcześniejszego poinformowania użytkowników Witryny. Ensinger nie ponosi również odpowiedzialności za działanie i skutki użycia linków (odnośników) na stronach osób trzecich, które odsyłają do Witryny oraz zastrzega możliwość żądania ich usunięcia.

Zmiany

Ensinger zastrzega możliwość zmiany powyższych informacji w dowolnym momencie przez aktualizacje zawartości Witryny. Zmiany te są wiążące dla użytkowników Witryny w momencie ich opublikowania w Witrynie. Ensinger zachęca do regularnego odwiedzania Witryny celem zapoznania się aktualnymi zastrzeżeniami.