Myśl długoterminowo. Współpracuj z partnerami. Działaj odpowiedzialnie.

Wspieramy zastosowanie technicznych tworzyw sztucznych w handlu i przemyśle oraz opracowujemy rozwiązania dostosowane do potrzeb naszych klientów. W ten sposób przyczyniamy się trwale do ochrony środowiska i przestrzegamy obowiązujących przepisów prawnych. Tutaj przedstawiamy nasze wartości korporacyjne, politykę przedsiębiorstwa w zakresie jakości, środowiska, energii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nasz kodeks postępowania.

raport dotyczący zrównoważonego rozwoju

Przetwórca tworzyw sztucznych, firma Ensinger, opublikowała swój pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju. Dokument wzmacnia zaangażowanie rodzinnej firmy w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i obejmuje cztery obszary: Strategię i Procesy, Środowisko, Sprawy Społeczne oraz Ład Korporacyjny.

STRATEGIA KLIMATYCZNA

Sektor produkcyjny, a w szczególności przemysł tworzyw sztucznych, ma do odegrania kluczową rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych. Mając to na uwadze, właściciele i zarząd Grupy Ensinger zobowiązują się do odpowiedzialności za ograniczanie i stopniowe zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych przez przedsiębiorstwo zgodnie z wymogami Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu.

22. lipca 2021
Sektor produkcyjny, a w szczególności przemysł tworzyw sztucznych, ma do odegrania kluczową rolę w ograniczaniu zmian klimatycznych. Mając to na uwadze, właściciele i zarząd Grupy Ensinger ...

zasady

Wartości

Jakość naszych produktów i procesów jest podstawą sukcesu naszej działalności. 

Orientacja na klienta

Wymagania i życzenia naszych klientów są celem naszych działań. 

Pracownicy

Nasi wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się poprzez odpowiedzialność i zaangażowanie do spełnienia wymagań naszych klientów. 

Doskonalenie

Jesteśmy zobowiązani do ciągłego udoskonalania naszych usług i procesów, zachowując specyficzne wymagania branży docelowej.

Naszym celem jest unikanie marnotrawstwa i zapobieganie błędom.

Wartości

Nasza odpowiedzialność za środowisko naturalne skłania nas do dobrego długofalowego gospodarowania oraz do sprawdzania ekologicznych oddziaływań naszych przedsięwzięć jeszcze przed ich wdrożeniem.

Pracownicy

Ochrona środowiska naturalnego zależy od postępowania nas wszystkich.

Dlatego w naszej firmie każdy pracownik ma swój osobisty wkład w ekologię.

Dla osiągnięcia naszych celów z zakresu ochrony środowiska oddajemy naszym pracownikom do dyspozycji wszelkie potrzebne środki i regularnie informujemy o ich postępach.

Surowce naturalne

Nieustannie zmniejszamy zużycie surowców naturalnych.

Tam, gdzie to możliwe, staramy się stosować zamienniki dla substancji niebezpiecznych. Minimalizujemy lub całkowicie eliminujemy odpady i emisje.

Optymalizacja

Ciągle udoskonalamy nasze procesy oraz produkty, a także naszą wydajność energetyczną.

Wartości

Naszym celem jest zapobieganie wypadkom i chorobom związanym z pracą.

Jest to możliwe poprzez analizę niebezpieczeństw, odpowiedne środki ochronny i nowoczesne warunki pracy.

Pracownicy

Regularnie szkolimy naszych pracowników i prowadzimy stały dialog w celu osiągnięcia aktywnego bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodność z przepisami prawnymi

Przestrzegamy naszych przepisów dotyczących ochrony pracy, porozumień zakładowych oraz istotnych ustaw. 

Nieustanna poprawa

Nieustannie poprawiamy nasze osiągnięcia w dziedzinie ochrony pracy i zdrowia - zgodnie z mottem - każdego dnia z myślą: lepiej i bezpieczniej.
 

Oprócz realizacji celów związanych z bezpieczeństwem informacji w ramach systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI), procesy SZBI w sferze wpływów mają pomóc w kontrolowaniu i ciągłym doskonaleniu poziomu bezpieczeństwa informacji w powiązanych spółkach zależnych.

Wartości

Celem SZBI jest odpowiednie utrzymanie celów ochrony:

  • Poufność:
    Ochrona informacji przed nieautoryzowanym dostępem podczas przechowywania, przetwarzania i przesyłania.
  • Integralność:
    Gwarancja poprawności (niezmienności, kompletności) informacji i procedur podczas przechowywania, przetwarzania i przesyłania.
  • Dostępność:
    Informacja jest dostępna dla uprawnionych osób przez cały czas.

Środki wymagane do tego celu powinny być odpowiednie i zintegrowane z istniejącymi procesami.

Pracownicy

Nasi wykwalifikowani pracownicy przyczyniają się do osiągnięcia naszych celów w poczuciu odpowiedzialności i zaangażowania.

Wymagania

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa informacji, w szczególności wymagania naszych klientów i pracowników, jak również wymagania umowne, regulacyjne oraz własne muszą zostać spełnione.

Doskonalenie

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia bezpieczeństwa informacji i SZBI, biorąc pod uwagę wymagania klientów i wymagania branżowe, jak również rozwój techniczny.

Wersja: Listopad 2022

KODEKS POSTĘPOWANIA

Podstawą naszych działań jest misja firmy Ensinger, która kształtuje nasz stosunek do naszych partnerów handlowych, a także do naszych pracowników, kolegów i właścicieli naszego przedsiębiorstwa. Szacunek dla tych wartości oraz ich obrona będą także podstawą naszego przyszłego sukcesu w biznesie.

Nasza reputacja na rynku oraz postrzeganie nas przez opinię publiczną uzależnione są od zachowań naszych pracowników. Podstawą tej reputacji jest szacunek dla wartości, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo, dla prawa, przepisów oraz naszych wewnętrznych zasad i instrukcji.

Przy pomocy niniejszego kodeksu postępowania pragniemy streścić najważniejsze, bezwzględnie obowiązujące normy i oddać w ręce pracowników zwięzły przewodnik dotyczący kształtowania ich działań. Najważniejszym organem sterującym i pierwszym partnerem do rozmów w sprawie wszystkich kwestii związanych z niniejszym kodeksem postępowania jest nasza kadra kierownicza. Od naszej kadry kierowniczej oczekujemy, że będzie dawała przykład aktywnego stosowania zasad naszej misji oraz niniejszego kodeksu postępowania, będzie wpajała je swoim pracownikom
i wymagała ich stosowania.

Niniejszy kodeks postępowania jest elementem składowym systemu zarządzania ryzykiem firmy Ensinger i obowiązuje dla wszystkich spółek wchodzących w skład koncernu oraz filii Grupy Ensinger. Uregulowania niniejszego kodeksu postępowania nie uzasadniają prawa na rzecz strony trzeciej.

1. Wybór dostawców

Zgodnie z naszą misją dążymy do utrzymywania partnerskich, wyważonych i uczciwych stosunków z naszymi partnerami handlowymi. Przy wyborze należy zwracać uwagę na to, aby nasi partnerzy handlowi przestrzegali wartości wspomnianych w niniejszym kodeksie postępowania. 

2. Konkurencja

Firma Ensinger zobowiązuje się do uczciwej konkurencji. Każdy pracownik jest zobligowany do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ograniczenia konkurencji. Niedozwolone uzgadnianie cen lub innych warunków, obszarów lub klientów oraz nadużywanie pozycji rynkowej są sprzeczne z wartościami, którymi kieruje się nasze przedsiębiorstwo.

3. Łapownictwo i korupcja

Grupa Ensinger całkowicie odrzuca łapownictwo oraz korupcję i nie toleruje takich zachowań. Wszyscy pracownicy muszą zwracać uwagę na to, aby nie powstawały żadne osobiste uzależnienia lub zobowiązania w stosunku do partnerów handlowych. W szczególności pracownikom nie wolno wręczać ani przyjmować prezentów lub innych subwencji, co do których przy rozsądnym sposobie postrzegania należy przyjąć, że będą miały niedozwolony wpływ na działania lub decyzje osoby otrzymującej. Zwłaszcza w przypadku osób piastujących stanowiska urzędowe należy stosować surowe kryteria. W każdym wypadku niedozwolone są prezenty pieniężne. Należy stosować się do norm prawa krajowego. 

4. Tajemnica handlowa

Tajemnice handlowe partnerów są przez Grupę Ensinger i przez jej pracowników traktowane w sposób poufny. Przekazywanie ich stronie trzeciej jest niedozwolone, a zakaz ten obowiązuje wszystkich pracowników przedsiębiorstwa także po zakończeniu stosunku pracy.

1. Dawanie przykładu

Nasza kadra kierownicza sama daje przykład i w swoim zakresie odpowiedzialności troszczy się poprzez odpowiedni nadzór, aby nie dochodziło do wykroczeń przeciwko niniejszemu kodeksowi postępowania. 

2. Tolerancja i równość szans

Grupa Ensinger przestrzega praw człowieka na całym świecie. Wszyscy pracownicy muszą być traktowani z godnością i szacunkiem. 

3. Warunki pracy

Grupa Ensinger zapewnia pracownikom odpowiednie wynagrodzenie oraz uczciwe warunki pracy. Odrzucana jest każda forma pracy przymusowej. Praca dzieci jest tolerowana wyłącznie w prawnie dopuszczonych ramach i tylko przy założeniu, że dziecko osiągnęło minimalny wiek wynoszący 15 lat. Z tego ograniczenia wiekowego wyłączone są prawnie dopuszczalne praktyki produkcyjne w ramach orientacji zawodowej. 

4. Ochrona zdrowia i ochrona pracy

Czasy pracy odpowiadają obowiązującemu prawu krajowemu lub odnośnym konwencjom Międzynarodowej Organizacji Pracy. Praca nadliczbowa musi odbywać się na zasadzie dobrowolności. Przestrzegane są krajowe i międzynarodowe przepisy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy. Należy stworzyć odpowiednie systemy eliminacji zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

5. Ochrona środowiska naturalnego

Zgodnie ze swoją misją firma Ensinger uwzględnia w swych działaniach cele długotrwałej ochrony środowiska naturalnego i w sposób odpowiedzialny obchodzi się z zasobami naturalnymi.

1. Przedsięwzięcia i doradztwo

Firma Ensinger w odpowiedni sposób i w regularnych odstępach czasu będzie przekazywać niniejszy kodeks postępowania do wiedzy swoich pracowników i będzie im pomagać w unikaniu naruszania przepisów oraz niniejszego kodeksu postępowania. W szczególności przed kadrą kierowniczą stoi zadanie dbania o przestrzeganie niniejszego kodeksu postępowania.

2. Zażalenia i zgłoszenia naruszeń

Każdy pracownik, każdy partner biznesowy oraz każda osoba trzecia ma możliwość i prawo zgłaszania firmie Ensinger naruszeń Kodeksu Postępowania lub odpowiednich podejrzeń. Aby dokonać takiego zgłoszenia, pracownicy powinni skontaktować się ze swoim przełożonym lub członkiem organizacji reprezentującej pracowników. Pracownicy oraz osoby trzecie spoza firmy mogą skontaktować się również z Centrum Obsługi Prawnej za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [obfemailstart]bGVnYWxAZW5zaW5nZXJwbGFzdGljcy5jb20=[obfemailend].

Każdy, kto woli zachować anonimowość, może zadzwonić na naszą infolinię dla osób zgłaszających nieprawidłowości pod następującym adresem: https://ensinger.schindhelm-wbsolution.com. Nasz system informowania o nieprawidłowościach jest obsługiwany zewnętrznie przez Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Osnabrück, platformę internetową zleconą przez nas.

Żaden zgłaszający naruszenia lub odpowiednie podejrzenia nie może ponosić z tego tytułu jakichkolwiek szkód i jest przez nas aktywnie chroniony przed takimi działaniami.

Nufringen, styczeń 2023

Ralph Pernizsak, Managing Director
Dr. Roland Reber, Managing Director