Designad för säkerhet
Günther Maschinenbau GmbH

Material och lösningar för livsmedelsindustrin

Tillverkningen av livsmedelsgodkänt plastmaterial som uppfyller de strikta kraven från FDA (Food and Drug Administration) och de europeiska förordningarna för kontakt med livsmedel är ett grundläggande krav från företag som arbetar med bearbetning av termoplaster. För den Kinesiska marknaden, China GB standard är under övervägande. Med vårt standardsortiment av tekniska termoplaster erbjuder vi även ett specialsortiment med material för kontakt med livsmedel som uppfyller de specifika kraven för livsmedelsteknologi i fråga om säkerhet och prestanda.

Ensinger tillhandahåller ett produktspecifikt intyg för produkter som lämpar sig för kontakt med livsmedel. I detta intygas FDA-godkännandet för råmaterial, överensstämmelse med förordning (EG) 1935/2004, förordning (EU) 10/2011 (migrationstest för halvfabrikat av plast) samt förordning (EG) 2023/2006 om god tillverkningssed när det gäller material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. För den Kinesiska livsmedelsmarknaden kan vi erbjuda intyg enl. China GB standard GB 4806.1-2016 och GB 4806.6-2016 (granulat) och GB 9685-2016 (tillsatser).
Tack vare lätt vikt och enkel bearbetning kan livsmedelssäkra material ersätta metaller i olika tillämpningar i anläggningar och maskiner för bearbetning av kött, fisk och fågel, mejeriprodukter, bakverk och sötsaker. Material för livsmedelskontakt från Ensinger ökar produktions hastighet och säkerheten i produktionsprocessen.  Vi erbjuder även speciell plast för de vanligaste detekteringsmetoderna. Som ett alternativ till konventionella plaster innehåller vårt sortiment blå plast för direkt matkontakt. Denna plast möjliggör optisk detektering såväl som metall- och röntgendetektering Vi har dessa produkter i blått som standard Detta ökar säkerheten och minskar kostnaderna.

Vår tekniska avdelning kan hjälpa dig välja de lämpligaste materialen för ditt användningsområde och även utveckla nya material


Fördelar för livsmedelsindustrin

Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifiering. Vårt sortiment av livsmedelssäkra plaster omfattar produkter som överensstämmer med kraven från FDA EU 10/2011 och GB 4806.1-2016. Information om andra förordningar kan fås på begäran.

Skrapor, ventiler och kolvar, kedjeledare, bussningar, rullar, tryckbrickor, kugghjul, glidlager etc. Detta är endast ett fåtal tillämpningar inom livsmedels- och förpackningsindustrin. Många applikationer förekommer i en känslig miljö, Därför erbjuder vi ett brett sortiment av tekniska och högpresterande plaster för olika tillämpningar med eller utan dokument för direktkontakt med livsmedel.

Vid ersättning av metall är en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till möjligheten att minska vikten med hjälp av plastmaterial. Inom livsmedelstekniken kan detta innebära ökad bearbetningshastighet och produktionseffektivitet.

När komponenter eller gliddelar av metall byts ut mot plast krävs i regel ingen extern smörjning, vilket minskar risken för kontaminering av livsmedel med olja eller fett.  Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifiering.
Genom att välja rätt plaster för komponenter som används inom livsmedelsindustrin och som rengörs och steriliseras med jämna mellanrum behöver du inte tänka på extra korrosionsskydd, som i regel behövs för metaller (t.ex. lackering, ytbehandling eller användning av dyra legeringar). Alla plastmaterial från Ensinger som är avsedda att komma i kontakt med livsmedel är beständiga mot rengöringsmedel så att de kan återanvändas på ett säkert sätt. Renligheten hos komponenter kan dessutom enklare fastställas vid användning av blå material, eftersom sporer, mögel och rester av livs- och rengöringsmedel syns tydligare än på material med annan färg. 

I bearbetningslinjer för livsmedel är detektering av plastbitar en oumbärlig funktion. Med vårt sortiment av blå plaster för livsmedelskontakt som är metall och röntgendetekterbara kan du öka säkerheten i din livsmedelsproduktion. Samtidigt uppfylls alla internationella bestämmelser för kontroll av begränsning av eventuell migration av substanser från material till livsmedel i syfte att undvika skadlig inverkan.

Till skillnad från andra färgade material säkerställer blå plast hög synvinkel och därför snabb identifiering i linje. Dessutom produceras alla livsmedelsklassplaster från ID-serien genom att tillsätta ett tillsatsmedel som kan detekteras med metalldetektorer. Dessutom modifieras våra UD-material med speciella tillsatser som säkerställer både metall- och röntgendetekterbarhet. Dessa plast uppfyller kraven för kontakt med livsmedel för att undvika föroreningar.


Lösningar för livsmedelsindustrin

Livsmedelssäkra material

Material som överensstämmer med bestämmelserna för FDA-godkännande för råmaterial, förordning (EG) 1935/2004, (EU) 10/2011 och (EC) 2023/2006 samt möjliggör sömlös spårbarhet.

Metalldetekterbara plaster

Våra ID/UD-material kan användas i anläggningar för bearbetning av livsmedel som är utrustade med metalldetektorer i syfte att säkerställa bättre kontroll.

Blå material för livsmedel

Blå material används ofta inom livsmedelsindustrin eftersom de erbjuder hög synlighet (optisk detektering), säkerställande av renligheten hos komponenter och snabb identifiering av plastkontaminering under produktion.


Ultradetekterbar plast

Plast i livsmedelsindustrin kräver ofta stor mångsidighet, särskilt när det gäller de olika metoder som används för att upptäcka oönskade partiklar i livsmedel. Ensingers Ultra Detekterbara (UD) -produkter är utformade för att vara synliga för de tre vanligaste inledda partikeldetekteringssystemen, optiska, metall- och röntgendetektorer.

Kemikaliebeständiga plaster

För rengöring av utrustning till bearbetning av livsmedel används aggressiva kemikalier. Vi tillhandahåller en översikt av våra produkters beständighet mot kemikalier, så att du kan vara säker på att material som kommer i kontakt med livsmedel tål de förväntande förhållandena.

Material för tillämpningar med glidning och friktion

Vid bearbetning av livsmedel krävs ofta att produkter flyttas eller förpackas, därför är glid- och friktionsegenskaperna hos plats som kommer i kontakt med livsmedel viktiga. 


Bearbetningsbara plaster för livsmedelsindustrin

Ensinger erbjuder livsmedelsgodkända plaster som uppfyller strikta kvalitets- och säkerhetskrav i fråga om produktionssäkerhet, sömlös spårbarhet och produktcertifieringar. Livsmedelssortimentet innehåller material som överensstämmer med FDA och EU 10/2011 och GB 9595.1-2016 regler. Andra bestämmelser på förfrågan.

TECAFORM AH natural

TECAFORM AH natural är en ofylld porositetsfri POM-C med en unik kombination av fysiska egenskaper som i regel inte återfinns hos andra termoplaster.

TECAFORM AH blue

TECAFORM AH blue har en klar blå färg för ökad effektivitet i livsmedelsanläggningar med optisk detekteringsutrustning.

TECAPEEK natural

TECAPEEK natural är en högkvalitativ, delkristallin termoplast som tål höga temperaturer.

TECAPEEK ID blue

TECAPEEK ID blue är en metalldetekterbar PEEK som tillverkas av Victrex® PEEK-polymer.

Fallstudier från livsmedelsindustrin

Nålblock

Tillverkade av TECAFORM AH blå

Nålblock för köttberabetning

Inte bara de komponenter som kommer i direkt kontakt med livsmedel bör vara tillverkade av material som uppfyller kraven för matkontakt. Detta block är en del av ett helt automatiserat system som utvecklas för att förbättra smak och hållbarhet genom saltinjektion med nålar, så säkerhet är ett viktigt krav.

Skrapa

Tillverkad av TECAFORM AH ID blå

Skrapa av POM-C detecterbar

I livsmedelsindustrin använder de flesta fyllnadsmaskinerna en skrapa i tratten för att säkerställa ett konstant flöde av maten. I denna komponent för kött använde kunden TECAFORM AH natur, men bestämde sig för att byta till TECAFORM AH ID-blå för att underlätta upptäckten av eventuell plastförorening i livsmedel.

Bageriutrustning

tillverkad av TECAFORM AH blue

Bageriutrustning

Det danska företaget Form & Frys tillverkar standardmaskiner samt specialbyggda maskiner avsedda för bageriindustrin. För sina maskiner väljer företaget TECAFORM AH blue, vilket sticker ut färgmässigt vilket underlättar snabb upptäckt av plast i maten under produktionsprocessen.

Vanliga frågor om plastmaterial för livsmedelsindustrin

 • Halvfabrikat eller tillskurna material tillverkas med plustoleranser i enlighet med DIN. Det innebär att det yttersta lagret och därmed eventuella missfärgningar eller repor kan avlägsnas utan problem vid tillverkningen av slutprodukten. 

 • Det främsta målet är att undvika negativ växelverkan mellan plastkomponenterna och livsmedlen i form av organoleptiska, färgrelaterade och primärt toxiska effekter. Försäkran om överensstämmelse vid varje led av tillverkningen är ett viktigt verktyg vad gäller säkerställandet av livsmedelssäkerheten. Till detta kommer spårbarhetsdata med hjälp av metoden för god tillverkningssed, som tillämpas i kvalitetssäkringssystem med verifierbar dokumentation av produkt- och processdata.
 • Halvfabrikat från Ensinger som är avsedda att användas inom livsmedelsindustrin uppfyller kraven för godkännande av råmaterial i FDA:s bestämmelser. Läs mer om FDA och produkter från Ensinger.
 • Halvfabrikat av plast är inga färdiga produkter med ett föreskrivet ändamål och en slutgiltig form i enlighet med definitionen i förordningarna. För sluttesterna i det specifika användningsområdet krävs kännedom om alla användningsvillkor. Påverkande faktorer är bland annat kontaktmediet, kontakttiden samt temperatur och rengöringsvillkor. Av denna anledning kan leverantören av halvfabrikatet inte genomföra någon definitiv och slutgiltig bedömning av migrationsvärdena hos komponenten. Denna uppgift sköts av anläggningens tillverkare eller operatör på grundval av de angivna uppgifterna om migrationsgränsvärdet.

 • Halvfabrikat av plast från Ensinger som är avsedda att användas inom livsmedelsindustrin tillverkas i enlighet med förordning (EU) nr 10/2011 och FDA-godkännandet för råmaterial. Mer information hittar du här:

 • Dricksvatten övervakas i enlighet med specialförordningar som inte är internationellt standardiserade i nuläget. Läs mer under Vanliga frågor.
 • I detta sammanhang är Ensinger leverantör av halvfabrikat som inte har någon användningsspecifik geometri som färdiga delar. Efter ytterligare bearbetningssteg på vägen mot en färdig produkt måste slutinspektion utföras hos det företag som distribuerar den färdiga produkten, med hänsyn tagen till komponentens slutliga designen. Resultat av tester av halvfabrikat kan endast användas som vägledning. De säger inget om produktens slutliga egenskaper (såsom ytkvalitet). 

 • Livsmedelssimulatorer som motsvarar en viss livsmedelskategori väljs i enlighet med tabell 2 i bilaga III till förordningen. Vid testning av migrationsvärdet i livsmedelssimulatorerna A, B och D2 (eller om tillämpligt med ersättningsstimulatorer), tas hänsyn till alla typer av livsmedel. Detta omfattar även livsmedel för vilka simulatorerna C, D1 och E är tilldelade i tabell 2 om tillämpligt. 

 • Tack vare en speciell spårbarhetsmetod kan Ensinger identifiera och spåra hela processkedjan för sina halvfabrikat. Mer information hittar du här:

 • För att produkterna inte ska kunna förväxlas eller användas felaktigt präglas en produktkod på dem som innehåller produktens namn, artikelnummer och produktionssats. 

 • Bläck som används för kodmärkning och färgtryck har testats och klassats som fysiologiskt ofarliga.