Dodržování předpisů

Dodržování předpisů – kulturní imperativ

Pro společnost Ensinger znamená dodržování předpisů více než jen dodržování platných zákonů – dodržování předpisů je důležitým prvkem naší kultury. Naším cílem je trvale jednat eticky a bezúhonně. 

Eticky odpovědné a zákonné jednání všech zaměstnanců společnosti Ensinger vytváří základ důvěry obchodních partnerů, zainteresovaných stran a veřejnosti a v konečném důsledku je základem úspěchu skupiny Ensinger. Z tohoto důvodu společnost Ensinger zavedla systém řízení dodržování předpisů, jehož organizace, procesy a opatření jsou zaměřeny na podporu správného chování v rámci skupiny v každém ohledu, a především na zamezení systematického porušování platných zákonů.


Kodex chování společnosti Ensinger

Kodex chování společnosti Ensinger tvoří základ naší kultury dodržování předpisů. Popisuje principy eticky odpovědného a zákonného chování. Kodex chování nám poskytuje vodítko při každodenní práci i v obtížných situacích a pomáhá nám činit správná rozhodnutí. Kodex chování se vztahuje na celou skupinu Ensinger. 


Hlášení porušení předpisů

Eticky odpovědné a zákonné chování je pro společnost Ensinger vysokou prioritou, proto je třeba odhalit pochybení včas. Zaměstnanci a obchodní partneři společnosti Ensinger musí být schopni včas nahlásit informace týkající se možného pochybení; proto jsme zřídili řadu kanálů pro podávání zpráv.

 • Kdokoli. Může se stát, že se Vás případné porušení týká, nebo jste se o něm jen dozvěděli. Náš systém pro oznamovatele je přístupný všem, nejen zaměstnancům skupiny Ensinger.
 • Nahlaste prosím jakékoli podezření na skutečné nebo potenciální porušení zákona nebo etického kodexu společnosti Ensinger v souvislosti s obchodními aktivitami společnosti Ensinger. Zvláštní význam mají procesy, které naznačují trestný čin (např. krádež, podvod, úplatkářství, trestné činy vedoucí k porušování ochrany životního prostředí atd.) nebo systematické porušování platných pravidel. 
  Nahlásit lze i případná pochybení obchodních partnerů v souvislosti s činností společnosti Ensinger (např. porušování lidských a environmentálních práv v dodavatelském řetězci).
   
 • Ano, uvedení Vašeho jména je dobrovolné. Systém poskytne důvěrnou poštovní schránku pro budoucí komunikaci s týmem pro dodržování předpisů. V průběhu procesu registrace nebudete nikdy požádáni o uvedení svého jména nebo e-mailové adresy. Na základě toho Vám doporučujeme, abyste uvedli své jméno uvedli. Usnadní to zpracování hlášení. Pokud si to však budete přát, můžete vždy zůstat v anonymitě.
  • Přijetí hlášení bude potvrzeno do 7 dnů do důvěrné schránky a pokud je to možné, tak i přímo. 

  • Tým společnosti Ensinger pro dodržování předpisů provede kontrolu věrohodnosti Vašeho hlášení.

  • Pokud budeme potřebovat další informace nebo budeme mít jakékoli dotazy, budeme vás kontaktovat. To bude provedeno přímo, pokud jste poskytli své kontaktní údaje, nebo prostřednictvím chráněné schránky, pokud jste hlášení podali anonymně.

  • Další šetření skutečností provádí tým pro dodržování předpisů společnosti Ensinger nebo příslušné specializované oddělení.

  • V závislosti na složitosti situace může vyšetřování hlášení nějakou dobu trvat. O výsledcích šetření nebo alespoň o jeho aktuálním stavu Vás budeme informovat nejpozději do tří měsíců od prvního ohlášení. 
    
 • V maximální možné míře. Ujišťujeme vás, že hlášení bude zpracováno důvěrně bez ohledu na to, zda prozradíte svou totožnost, nebo zůstanete v anonymitě. Za určitých okolností může být nutné kontaktovat externí úřady. Pro zajištění důvěrnosti je důležité, abyste s poskytnutými informacemi také nakládali důvěrně.
 • Pokud bylo Vaše oznámení podáno v dobré víře, že dochází k možnému porušení zákona, našeho kodexu chování nebo interních zásad, nebude to mít žádné důsledky. Netolerujeme diskriminaci ani nepříznivé kroky vůči osobám poskytujícím informace. Důležité je, abyste v okamžiku nahlášení byli přesvědčeni, že hlášení je pravdivé a že je nepodáváte se zlým úmyslem. I když se během vyšetřování nezjistí žádné porušení, neměli byste se obávat žádných negativních důsledků.
 • Informace o zpracování Vašich osobních údajů v hlášeních o dodržování předpisů naleznete zde.

Kontaktování týmu pro dodržování předpisů

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy, kontaktujte prosím tým pro dodržování předpisů jedním z následujících způsobů.