Prohlášení o ochraně dat

Společnost Ensinger s.r.o. je potěšena Vaší návštěvou na naší webové stránce a Vámi projevenou důvěrou a zájmem o naše výrobky. Ochrana Vašich osobních údajů při jejich zpracování a zachování Vašich osobnostních práv na informační sebeurčení je v popředí našeho zájmu. Chceme, abyste se při návštěvě naší webové stránky cítili po celou dobu bezpečně.

Níže Vám poskytujeme přehled o tom, jaké informace sbíráme během Vaší návštěvy na naší webové stránce a jak jsou používány.

1. Všeobecné

Osobní údaje jsou informace o Vaší osobě. Sem spadají např. údaje jako jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa. Vaše osobní údaje budou zpracovávány dle českých a evropských ustanovení na ochranu osobních údajů.

Učinili jsme technická a organizační bezpečnostní opatření, abychom ochránili Vaše osobní údaje před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí osoby podílející se na zpracování údajů jsou vázáni obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU („GDPR“) a zákonem o ochraně osobních údajů a povinni zacházet s osobními údaji jako s důvěrnými informacemi. V případě zpracovávání osobních údajů naší webovou stránkou jsou informace přenášeny v zašifrované podobě, aby se předešlo zneužití třetími osobami. Naše bezpečnostní opatření jsou pravidelně upravována, aby odpovídala technickému vývoji.

Pro používání internetové nabídky Ensinger s.r.o. není poskytnutí osobních údajů vyžadováno ani zákonem, ani smluvně.

2. Zpracovávání údajů na naší webové stránce

a) Předávání a protokolování údajů ke statistickým účelům

Váš internetový prohlížeč předává při přístupu na naší webovou stránku data našemu webovému serveru. Jedná se přitom mimo jiné o datum a čas přístupu, URL odkazující webové stránky, vyžádaná data, množství zaslaných dat, typ a verze prohlížeče, operační systém, jakož i Vaše IP adresa („údaje o přístupu“). Údaje o přístupu jsou uloženy odděleně od dalších údajů, které zadáváte v rámci užívání naší nabídky. Přiřazení údajů o přístupu určité osobě není z naší strany možné. Údaje o přístupu budou vyhodnoceny pro statistické účely a následně smazány nejpozději po 6 týdnech.

Zpracovávání údajů o přístupu probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Základem pro to je náš oprávněný zájem na kontinuální optimalizaci naší webové stránky.

b) Cookies

V závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče sbíráme informace o Vašem užívání naší webové stránky používáním cookies. Cookies jsou textová data malého objemu, která se ukládají na Vašem počítači při návštěvě naší webové stránky. Cookies nám pomáhají zjistit četnost užívání naší webové stránky a počet uživatelů, jakož i utvářet naši nabídku pro Vás co nejkomfortněji a efektivně. Používáme jednak tzv. „session-cookies“, které jsou dočasně uloženy výhradně po dobu Vašeho užívání naší webové stránky. Dále používáme „trvalé cookies“, abychom zachytili informace o počítačích, které přistupují na naše stránky opakovaně. Tímto můžeme uživatele lépe provádět na naší stránce, jakož Vás znovu „rozpoznat“ a prezentovat Vám pří opětovné návštěvě co nejrozmanitější webovou stránku a nový obsah. Konkrétně používáme trvalé cookies, abychom zaznamenali počet Vašich návštěv, dobu setrvání na naší webové stránce, začátek a konec užívání, jakož i Váš zájem o produkty.

Obsah trvalého souboru cookies je omezen na identifikační číslo. Jméno, IP adresa nebo jiné údaje o Vaší skutečné identitě nejsou ukládány a nevytváříme také žádné jedinečné profily o Vašem uživatelském chování. Trvalé cookies jsou automaticky mazány. Doba uložení se liší dle jednotlivých cookies. Trvalé cookies můžete kdykoliv vymazat v bezpečnostním nastavení Vašeho prohlížeče.

Pokud dojde používáním cookies ke zpracování osobních údajů, probíhá toto zpracovávání na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tomuto je základem náš oprávněný zájem na reklamě.

c) Seznam Sklik 

Tato webová stránka používá systém retargetingu služby Seznam Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Tato služba slouží k opětovnému oslovení uživatelů, kteří navštívili webové stránky, prostřednictvím jim zobrazované reklamy, cílené na tyto zákazníky. Za tímto účelem jsou na této webové stránce využívány soubory cookies, které se ukládají na Vašem počítači při Vaší návštěvě. Následně Vám může být při návštěvě jiných webových stránek zobrazována reklama na naše produkty. Ukládání souborů cookies můžete zakázat v bezpečnostním nastavení Vašeho webového prohlížeče.

Prostřednictvím služby Sklik nejsou zpracovávány žádné Vaše osobní údaje.

d) Lead Forensics

Tato webová stránka používá Lead Forensics (https://www.leadforensics.com) službu webové analýzy založené na IP adresách pro optimalizaci webových stránek a analýzu našeho internetového obsahu, reklamy a generování potenciálních zákazníků. Lead Forensics funguje na základě reverzního sledování IP firem, které není stejné jako soubory cookie. Místo toho se použije kód, který sleduje adresy IP navštěvující naše webové stránky, identifikuje je jako související s obchodem a přiřadí je k celosvětově vlastněné globální databázi podniků a obchodních informací. Tento software je téměř výhradně zaměřen na využití obchodních informací k efektivnímu sladění obchodní IP adresy s širšími obchodními údaji, aby nám poskytl cenné obchodní informace o návštěvnících, jako je datum a doba návštěvy uživatele a webové stránky, které uživatel návštěvy. Tyto údaje můžeme použít k kontaktování podniku ohledně jeho zkušeností nebo pro marketingové účely. Z jakéhokoli důvodu nebudeme tyto údaje předávat třetím stranám. Lead Forensics dále neidentifikuje žádné osobní IP adresy, mobilní zařízení ani jiná data než ta, která jsou spojena s obchodem. Neposkytuje a nemůže poskytovat individuální, osobní ani citlivé údaje o tom, kdo navštívil náš web. Všechna data v rámci řešení Lead Forensics jsou ověřována alespoň jednou za 12 měsíců. Jakékoli neplatné záznamy se umístí do fronty pro odstranění, která se poté bezpečně vyčistí čtyřikrát za období 12 měsíců.

Proti údajům zpracovávaným Lead Forensics můžete vznést námitku kliknutím na odkaz v části 6 níže. Zpracování údajů probíhá na základě čl. 6. To je založeno na našem oprávněném zájmu na neustálém zlepšování našich webových stránek.

e) Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analyzační službu společnosti Google Inc. (www.google.cz). Google Analytics používá tzv. "Cookies", textová data, která jsou ukládána na Vašem počítači a která umožňují analýzu Vašeho užívání webové stránky. Informace vyprodukované prostřednictvím cookies o Vašem užívání webové stránky jsou zpravidla přeneseny na server Googlu v USA a tam jsou také uloženy. V případě aktivování IP anonymizování na této webové stránce bude Vaše IP adresa nicméně Googlem nejprve zkrácena uvnitř členských států EU, nebo v jiném smluvním státě Úmluvy o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server Googlu v USA a tam zkrácena. Na této stránce je aktivní IP anonymizování. Google bude tyto informace využívat z pověření Ensinger GmbH, aby vyhodnotil Vaše užívání webové stránky, sestavil zprávy o aktivitách webové stránky a poskytl Ensinger GmbH další služby spojené s užíváním webové stránky a internetu. IP adresa zprostředkovaná Vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude vedena společně s dalšími daty Googlu. Vaše údaje budou automaticky smazány nejpozději po 14 měsících.

Ukládání cookies můžete zakázat pomocí odpovídajícího nastavení Vašeho prohlížeče (viz bod 6. níže); upozorňujeme Vás však, že v takovém případě eventuálně nebude možné využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

Zpracování osobních údajů prostřednictvím Google Analytics probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Tomuto je základem náš oprávněný zájem na reklamě.

f) Kontaktní formulář

Prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nám můžete poslat zprávy a dotazy. Údaje Vámi zadané do kontaktního formuláře budou nejprve předány Ensinger GmbH do Německa, následně případně společnosti Ensinger s.r.o. do České republiky ke zpracování Vašeho dotazu a poté smazány. Vaše údaje využíváme výlučně k zodpovězení Vašeho dotazu.

K poskytnutí osobních údajů v rámci kontaktování naší společnosti nejste povinni ani ze zákona, ani smluvně. Prosím vezměte však na vědomí, že Váš dotaz nemůžeme zpracovat, když nám takto označené nezbytné údaje neposkytnete.

Pro zpracování Vašeho dotazu budou Vaše údaje uloženy až do úplného zpracování Vašeho dotazu, nejvýše však 6 týdnů, a následně vymazány. Z toho jsou vyjmuty údaje, které jsou nezbytné pro účely vyúčtování nebo účetnictví, nebo které podléhají zákonné povinnosti uchovávání; doba uložení těchto osobních údajů se řídí v Německé spolkové republice ustanovením § 257 obchodního zákoníku a § 147 poplatkového řádu.

Zpracovávání Vašich předaných osobních údajů probíhá na základě článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

g) Online žádost o přijetí na pracovní místo

Na naší webové stránce máte možnost podat online žádost o přijetí na vypsané pracovní místo. Nám takto sdělené osobní údaje jsou zpracovávány výlučně v rámci rozhodování o této žádosti. K poskytnutí osobních údajů pro účely žádosti o přijetí na pracovní místo nejste povinni ani ze zákona, ani smluvně. Prosím vezměte však na vědomí, že bez poskytnutí Vašich osobních údajů nemůžeme zpracovat Vaši žádost o přijetí na pracovní místo.

Vaše údaje poskytnuté v této souvislosti budou uloženy do konečného rozhodnutí o obsazení vypsaného místa a následně smazány. To neplatí pouze v případě, že výslovně dáte souhlas k uložení Vašich údajů v seznamu uchazečů společnosti Ensinger s.r.o. nebo pokud na základě Vaší žádosti o přijetí na pracovní místo vznikne pracovněprávní vztah. V tomto případě budou také Vaše údaje uvedené v žádosti o přijetí na pracovní místo zpracovávány v souvislosti průběhem pracovněprávního vztahu.

Zpracovávání Vašich údajů uvedených v žádosti o přijetí na pracovní místo probíhá na základě článku 88 odst. 1 GDPR ve spojení s platnou právní úpravou České republiky.

h) Google Maps

Tato webová stránka používá službu Google Maps k zobrazení míst patřících do skupiny společnosti Ensinger a k plánování tras. Provozovatelem služby je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Na základě certifikace dle štítu EU–USA na ochranu osobních údajů

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google zaručuje shodu s nařízeními EU o ochraně osobních údajů, a to i v případě, že jsou údaje zpracovávány v USA.

Když přistoupíte k integrované komponentě Google Maps, uloží společnost Google prostřednictvím vašeho webového prohlížeče na vaše zařízení soubor cookie. Aby bylo možné zobrazit příslušné umístění a naplánovat příjezdy a odjezdy, budou zpracována vaše uživatelská nastavení a údaje. Nelze vyloučit, že společnost Google použije servery v USA.

Vytvořením takového spojení s se společností Google může Google určit webovou stránku, ze které byl váš požadavek odeslán, a IP adresu, kam je třeba zaslat plán příjezdů a odjezdů.

Uložení souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče (viz níže oddíl 6); rádi bychom ale upozornili, že poté vám nemusí být přístupné všechny funkcionality webové stránky.

Přístupové údaje jsou zpracovávány dle čl. 6 (1) f) obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – GDPR. Zpracování je založeno na našem legitimním zájmu usnadňovat nalezení míst zobrazených na našich webových stránkách.

i) Google Fonts

Tato webová stránka používá službu Google Fonts ke zobrazování externích fontů. Provozovatelem služby je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Tyto fonty byly lokálně integrovány na této webové stránce, aby mohly být zobrazovány. Když vstoupíte na tuto stránku, není možné, aby se vytvořilo spojení se servery společnosti Google. Není možné určit webovou stránku, ze které byl váš požadavek odeslán, ani IP adresu, kam se zasílá zobrazení fontu. Nejsou přenášeny žádné chráněné údaje.

3. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytnuté nám prostřednictvím webové stránky Ensinger s.r.o. jsou z naší strany zveřejněny vůči následujícím příjemcům, nebo kategoriím příjemců:

 • Google, Inc.
 • Microsoft Corporation
 • Lead Forensics
 • společnosti ze skupiny Ensinger:
  • Ensinger GmbH
 • veškeré veřejné nebo soukromé subjekty, vůči kterým jsme povinni zveřejnit osobní údaje ke splnění zákonné povinnosti.

4. Předávání osobních údajů do třetích zemí

Zamýšlíme předat Vaše osobní údaje příjemcům v takzvaných „třetích zemích“. „Třetími zeměmi" jsou země mimo Evropskou unii nebo Úmluvu o evropském hospodářském prostoru, v nichž nelze vždy očekávat srovnatelnou úroveň ochrany údajů s úrovní ochrany v Evropské unii.

Před takovýmto předáním zajistíme, že v každé třetí zemi nebo u každého příjemce ve třetí zemi bude poskytnuta potřebná adekvátní úroveň ochrany osobních údajů. Ta muže vyplývat především z tzv. „rozhodnutí o odpovídající ochraně“ Evropské komise, kterým bude zjištěna odpovídající úroveň ochrany třetí země jako celku. Případně můžeme předat údaje také na základě tzv. „standardních smluvních doložek EU“ ujednaných s příjemcem nebo – v případě příjemců z USA, kteří mají platnou certifikaci štítu soukromí EU-USA – na základě dodržování principů tzv. „štítu soukromí EU-USA“. 

Na vyžádání Vám rádi poskytneme další informace o vhodných a přiměřených zárukách pro zachování přiměřené úrovně ochrany údajů; kontakty najdete na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Informace o účastnících štítu soukromí EU-USA naleznete také zde [www.privacyshield.gov/list].

5. Vaše práva při zpracovávání osobních údajů

Podle použitelných předpisů týkajících se ochrany osobních údajů – především podle GDPR a odpovídajících předpisů použitelného právního řádu jednotlivých členských států Evropské unie – máte určitá práva: 

 • můžete požadovat informace ohledně uložených osobních údajů týkajících se Vaší osoby;
 • můžete požadovat opravu nepřesných osobních údajů;
 • můžete požadovat výmaz nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů a 
 • můžete požadovat získání Vašich osobní údaje, které již byly Vámi poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud jste nám udělili jakýkoliv souhlas, máte také právo tento souhlas s účinkem do budoucna kdykoliv odvolat.

Výše uvedená práva můžete vůči nám uplatnit např. prostřednictvím sdělení na některý z kontaktů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

V případě stížností ohledně zacházení s Vašimi osobními údaji máte dále možnost obrátit se na příslušný dozorový úřad.

6. Vaše právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

Ensinger GmbH ani jím řízené podniky nebudou dále zpracovávat osobní údaje, které se Vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud se Vaše osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje, které se Vás týkají, pro tyto účely zpracovávány.

V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, máte možnost uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s použitím technických specifikací.

V nastavení prohlížeče můžete deaktivovat ukládání souborů cookies v části „Možnosti/Možnosti internetu“, omezit je na určité webové stránky nebo nastavit. Soubory cookie můžete také kdykoli smazat. Nastavení souborů cookie na této webové stránce můžete kdykoli upravit prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.ensingerplastics.com/cs-cz/prohlaseni-o-ochrane-dat/#cmpscreencustom.

7. Další informace podle článku 13 a 14 GDPR

Další informace společnosti Ensinger s.r.o. o ochraně osobních údajů podle článku 13 a 14 GDPR naleznete zde odkaz.

8. Kontaktní údaje

Pokud máte k našemu sdělení o ochraně a zpracování Vašich osobních údajů další otázky, můžete se na nás kdykoliv přímo obrátit. Jsme Vám kdykoliv k dispozici také pro případ žádostí o informace, podnětů nebo stížností.

Za získávání, zpracování a používání Vašich osobních údajů na naší webové stránce je odpovědný hlavní provozovna správce („Správce“) 

Ensinger GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8
71154 Nufringen
[obfemailstart]aW5mby5kZUBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]

Ensinger GmbH 
ustanovila externího pověřence pro ochranu osobních údajů. S tímto pověřencem se může spojit na korespondenční adrese 
Mr Dr Christian Borchers
Datenschutz Süd GmbH
Wörthstraße 15
97082 Würzburg
Germany
Tel. +49 931 304976 0
Fax +49 931 304976 10
nebo prostřednictvím e-mailu na adrese [obfemailstart]b2ZmaWNlQGRhdGVuc2NodXR6LXN1ZWQuZGU=[obfemailend] a [obfemailstart]ZGF0ZW5zY2h1dHpAZW5zaW5nZXJwbGFzdGljcy5jb20=[obfemailend].

Správce rovněž můžete kontaktovat a veškerá svá práva popsaná výše uplatnit prostřednictvím jeho dceřiné společnosti v České Republice

Ensinger s.r.o.
Průmyslová 991
334 41 Dobřany
Česká republika
Tel.: +420 377 972 056-8
Fax: +420 377 972 059
[obfemailstart]aW5mby5jekBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]