Prohlášení o ochraně dat, další informace

Informace v souladu s články 13 a 14 GDPR o zpracování vašich údajů a vašich právech podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU

Těmito pokyny vás informujeme o zpracování vašich osobních údajů a o vašich právech podle zásad ochrany osobních údajů. Které údaje jsou konkrétně zpracovávány a jak jsou využívány, závisí převážně na poskytovaných službách a dohodách.

Správce údajů a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

Správce údajů:

Ensinger s.r.o.
Průmyslová 991
334 41 Dobřany
Česká republika
Tel: +420 377 972 058
Fax: +420 377 972 059
[obfemailstart]aW5mby5jekBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]

Které údaje používáme a odkud tyto údaje získáváme?

Obecně zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci zahájení spolupráce nebo probíhajících obchodních vztahů.  Kromě toho v případě potřeby zpracováváme osobní údaje, které jsme obdrželi od třetích stran (např. úvěrové instituce) nebo na základě vašeho souhlasu. Zpracováváme také osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů, které smíme zpracovávat (např. obchodní rejstřík, tisk a média).

Relevantními osobními údaji jsou hlavní údaje, jako je jméno, příjmení, adresa a údaje pro komunikaci (např. telefonní číslo, číslo mobilního telefonu, e-mailová adresa). Dále by mohlo jít také o úvodní údaje před uzavřením smlouvy, údaje o smlouvách a objednávkách, údaje o dodání a zásobování, jakož i údaje o úvěruschopnosti.

K čemu slouží zpracování vašich údajů (účely zpracování) a na jakém právním základě probíhá?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU (GDPR) a všemi dalšími příslušnými právními předpisy:

1) Pro plnění smluvních závazků (článek 6 odst. 1b) GDPR

Zpracování osobních údajů (článek 4, č. 2 GDPR) se provádí například při zpracování příkazů, kotací a předsmluvních opatření, při poskytování služeb, fakturaci a dodávání zboží. Účel zpracování závisí především na tom, jakou službu máme poskytnout.

2) Jako součást vyvažování zájmů (článek 6 odst. 1f) GDPR)

V případě potřeby také zpracováváme vaše údaje za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran. To může být např.:

  • zajištění IT bezpečnosti a IT operací, včetně testování
  • prevence a vyšetřování trestných činů
  • statistické účely
  • úvěruschopnost pro úvěrové úřady
  • reklamní účely 

Proti zpracování vašich osobních údajů kvůli ochraně oprávněných zájmů můžete vznést námitku v případě, že vaše konkrétní situace mluví proti tomuto zpracování údajů.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

3) Na základě vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1a) GDPR, článek 9 odst. 2a) ve spojení s článkem 7 GDPR

Pokud jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. zasílání newsletteru), zakládá se zákonnost tohoto zpracování na vašem souhlasu.  Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Pamatujte však, že odvolání souhlasu má účinnost až v budoucnosti. Zpracování údajů provedené před tímto odvoláním zůstává nedotčeno.

4) Zpracování z důvodu zákonných požadavků (článek 6 odst. 1c) GDPR

Může se stát, že vaše osobní údaje zpracováváme, abychom splnili svoje zákonné povinnosti. To zahrnuje např. obchodní a fiskální období pro uchovávání údajů, případně informace pro úřady.

Komu jsou údaje předávány (kategorie příjemců)?

Zpracovávání údajů v rámci podniku:

V našem podniku byly zavedeny některé operace pro zpracování údajů. Ty jsou prováděny centrálně specializovanými odděleními v rámci společnosti. V takovém případě mohou být vaše údaje zpracovány například kvůli telefonické podpoře nebo fakturování.

Externí smluvní partneři a poskytovatelé služeb (zpracovatelé):

Pro plnění úkolů a smluv částečně používáme externí smluvní partnery a poskytovatele služeb. Těmi mohou být např. poskytovatelé skartovacích služeb, tiskových služeb, poskytovatelé logistických nebo IT služeb.

Další příjemci:

Údaje se mohou navíc dostat k příjemcům, kterým jsme je ze zákona povinni poskytnout (jako jsou úřady vynucující dodržování právních předpisů nebo soudy). 

Doba uložení údajů:

Pokud je to nutné, zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje po dobu našeho obchodního vztahu. To zahrnuje započetí a implementaci smlouvy nebo objednávky. Navíc podléháme různým povinnostem ohledně uchovávání údajů, které vyplývají, mimo jiné, z obchodního zákoníku. A konečně se doba uložení údajů také odvíjí od zákonnými promlčecími lhůtami, které obecně činí 3 roky, ale také až 30 let.

Přenos údajů do třetích zemí:

K přenosům údajů do třetích zemí (země mimo EU a Evropský hospodářský prostor – EHP) dochází pouze pokud je to nezbytné k realizaci smlouvy/zakázky/obchodního vztahu, včetně jejich zahájení a pouze v souladu s příslušnými předepsanými požadavky na ochranu údajů.

Práva subjektů údajů:

Informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, si můžete vyžádat pomocí níže uvedených kontaktních údajů. (Článek 15 GDPR). Navíc můžete za určitých okolností požádat o opravu nebo vymazání údajů (články 16 a 17 GDPR). Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů (článek 18 GDPR). Máte také právo na obdržení údajů, které jste nám poskytli v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (článek 20 GDPR).

Je poskytování údajů povinné?

Obecně jste pouze povinni poskytnout nám údaje nezbytné k odůvodnění, provedení nebo ukončení obchodního vztahu v souvislosti s zahájením tohoto vztahu nebo v souvislosti s probíhajícím obchodním vztahem. Je možné, že bez požadovaných údajů budeme muset odmítnout zahájení obchodního vztahu a/nebo jej nebudeme schopni dále realizovat.

Právo na odvolání:

Máte možnost obrátit se na výše uvedeného pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na příslušný dozorový orgán pro ochranu údajů.