Polityka Prywatności, dodatkowe informacje

Zgodna z artykułem 13/14 RODO informacja na temat przetwarzania Państwa danych oraz praw przysługujących Państwu na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych oraz praw, które przysługują Państwu na mocy polityki dotyczącej ochrony danych. Rodzaj przetwarzanych danych i sposób ich wykorzystywania zależą w dużej mierze od uzgodnionych i świadczonych usług.

Administrator przetwarzania danych i dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Administrator przetwarzania danych:

Ensinger Polska Sp.z.o.o.
ul. Geodetów 2
64-100 Leszno, Polska
Numer telefonu +48 65 529 5810
Faks +48 65 529 5811
E-mail [obfemailstart]aW5mby5wbEBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend]

Jakie dane wykorzystujemy i skąd je pozyskujemy?

Co do zasady dane osobowe, które od Państwa otrzymujemy, przetwarzamy w ramach nawiązania współpracy albo podtrzymywania istniejącej relacji biznesowej.  Ponadto, gdy jest to konieczne, przetwarzamy dane osobowe otrzymywane od podmiotów zewnętrznych (np. biur informacji kredytowej) albo na podstawie Państwa zgody. Przetwarzamy również pozyskane ze źródeł dostępnych publicznie (np. rejestru handlowego, prasy i mediów) dane osobowe, które mamy prawo przetwarzać.

Stosowne dane osobowe to główne dane takie jak imię i nazwisko, adres i dane kontaktowe (np. numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres e-mail). Mogą być to również dane wstępne dotyczące okresu sprzed podpisania umowy, dotyczące umowy i zamówień, dostarczania i dostaw, jak również zdolności kredytowej.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane (cele przetwarzania) i jaka jest podstawa prawna tego przetwarzania?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (RODO) i wszystkimi innymi odnośnymi przepisami prawa:

1) W celu wywiązywania się z obowiązków umownych (artykuł 6, ust. 1b) RODO)

Przetwarzanie danych osobowych (artykuł 4, nr 2 RODO) przeprowadza się na przykład w celu obsługi zamówień, wycen i środków przedumownych; świadczenia usług, fakturowania i dostarczania towarów. Cele przetwarzania zależą głównie od rodzaju świadczonych przez nas usług.

2) W ramach zachowania równowagi interesów (artykuł 6, ust. 1f) RODO)

Gdy jest to niezbędne, przetwarzamy Państwa dane również w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów naszych albo podmiotów zewnętrznych. Możemy robić to na przykład:

  • aby zapewniać bezpieczeństwo i działanie infrastruktury IT, w tym w celu przeprowadzania testów;
  • aby umożliwić zapobieganie przestępstwom i prowadzenie czynności wyjaśniających;
  • do celów statystycznych;
  • aby umożliwić biuru informacji kredytowej sprawdzenie zdolności kredytowej;
  • do celów reklamowych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w celu zabezpieczenia prawnie uzasadnionych interesów, mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania, jeżeli Państwa szczególna sytuacja uzasadnia przerwanie przetwarzania danych.

Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego: Mają Państwo prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

3) Na podstawie Państwa zgody (Art. 6, ust. 1a) RODO, Art. 9 ust. 2a) w połączeniu z Art. 7 RODO

Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach (np. otrzymywania newslettera), podstawą prawną takiego przetwarzania jest Państwa zgoda.  Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. Należy pamiętać, że wycofanie zgody będzie obowiązywać dopiero w przyszłości. Wycofanie zgody nie wpłynie na przetwarzanie zrealizowane przed jej wycofaniem.

4) Przetwarzanie w celu zrealizowania wymogów prawnych (artykuł 6, ust. 1c) RODO

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu wypełniania zobowiązań prawnych. Obejmują one np. okresy przechowywania wymagane na gruncie prawa podatkowego i handlowego, jak również informowanie odpowiednich organów w stosownych przypadkach.

Komu przesyłamy dane (kategorie odbiorców)?

Przetwarzanie danych wewnątrz przedsiębiorstwa:

Określone działania związane z przetwarzaniem danych są w naszym przedsiębiorstwie wykonywane zbiorczo. Są one przeprowadzane centralnie przez specjalistyczne oddziały spółki. W takim przypadku Państwa dane mogą być przetwarzane na przykład do celów świadczenia telefonicznej obsługi klienta czy realizacji fakturowania.

Wykonawcy i usługodawcy zewnętrzni (podmioty przetwarzające):

W pewnym zakresie korzystamy z usług wykonawców i usługodawców zewnętrznych do wykonywania zadań i wypełniania zobowiązań umownych. Mogą być to na przykład podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentów, drukowania, usługi logistyczne albo IT.

Dodatkowi odbiorcy:

Dane mogą zostać również przekazane odbiorcom, którym mamy obowiązek ujawniać dane ze względu na zobowiązania prawne (np. organom porządkowym i sądom).

Okres przechowywania danych:

Gdy jest to niezbędne, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas trwania naszej relacji biznesowej. Obejmuje to rozpoczęcie i wdrażanie działań związanych z umową albo zamówieniem. Mamy również wiele obowiązków związanych z przechowywaniem danych, wynikających między innymi z przepisów Kodeksu handlowego. Okres przechowywania podlega również ustawowym okresom przedawnienia, które z zasady wynoszą trzy lata, ale w niektórych przypadkach nawet do 30 lat.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Przekazywanie danych do państw trzecich (krajów poza UE i Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG)) następuje wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy/zamówienia/relacji biznesowej, w tym ich rozpoczęcia, i wyłącznie zgodnie z odnośnymi wymaganiami dotyczącymi ochrony danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

Mogą Państwo zażądać informacji na temat swoich danych osobowych, które przechowujemy, korzystając z danych kontaktowych powyżej. (Art. 15 RODO). Ponadto w określonych okolicznościach mogą Państwo żądać sprostowania albo usunięcia swoich danych (artykuł 16 i 17 RODO). Mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (artykuł 18 RODO). Mają Państwo również prawo otrzymać przekazane przez siebie dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (artykuł 20 RODO).

Czy przekazanie danych jest obowiązkowe?

Z zasady muszą Państwo wyłącznie przekazać nam dane niezbędne w celu uzasadnienia, realizacji albo zakończenia tej relacji w ramach nawiązania relacji biznesowej albo podtrzymywania istniejącej relacji biznesowej. W przypadku nieprzekazania nam wymaganych danych możemy odmówić nawiązania relacji biznesowej, nie być w stanie jej podtrzymywać albo nawet zostać zmuszeni ją zakończyć.

Prawo do odwołania:

Mają Państwo prawo odwołać się do wskazanego powyżej inspektora ochrony danych albo właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych.