ATEX-material

Ett ATEX-dokument krävs i regel om tillämpningen ska användas i farliga miljöer eller med farliga material eller produkter. Detta förekommer ofta inom halvledar- och elektronikindustrin samt inom kemi- och livsmedelsbranschen.

Dessa tillämpningar har ofta anknytning till eller används för följande ändamål:

  • Bearbetning och hantering av explosiva ämnen
  • Bearbetning av pulverformiga material med mycket specifika ytor (mjöl, damm) med låg antändningspunkt
  • Bearbetning av kompositer som kan ge upphov till explosivt damm, till exempel inom vissa processer av plasttillverkning
  • Skärande processer som genererar små partiklar som kan laddas elektrostatiskt och ge upphov till en explosiv dammatmosfär. Den elektrostatiska laddningen kan generera en gnista med hög spänning. 

 
EU:s ATEX-direktiv infördes i syfte att säkerställa säker användning av material och produkter i potentiellt farliga miljöer. Begreppet ATEX härleds från den franska förkortningen av ”Atmosphère EXplosible”. Direktivet  består egentligen av två olika EU-direktiv på området för explosionsskydd: ATEX-direktivet om utrustning 94/9/EG och ATEX-direktiv 1999/92/EG.

 

Direktiven omfattar rekommendationer för explosionsskydd för material

  • som är elektriskt ledande för att undvika självantändning,
  • som inte innehåller antändliga lösningsmedel, elastificerande eller kondenserande additiver.

Ensinger tillverkar produkter och inte maskiner, och kan därför inte utfärda försäkran om överensstämmelse med direktiven för ATEX-material för våra produkter. Vi kan dock beskriva produkternas egenskaper för att hjälpa till med ATEX-dokumentationen för den slutgiltiga enheten. Lämpligheten för den effektiva funktionen hos våra produkter i processer eller utrustningselement avsedda för explosionsskydd måste testas i den faktiska tillämpningen.

 

Ensinger kan till exempel bekräfta vissa relevanta egenskaper hos våra halvfabrikat:

  • Bekräftelse av yt- och volymmotståndet hos ELS-material
  • Bekräftelse av att halvfabrikatet motsvarar ett motståndsvärde på 109
  • Försäkran om att respektive produkt inte är antändlig (t.ex. klassning som V-0 enligt UL94 för högpresterande plaster)
  • Försäkran om att produkten inte innehåller antändliga tillsatser

Rekommenderade plaster

För ATEX-material kan vi erbjuda följande Ensinger-material med motsvarande elektriska ledningsförmåga: 


TECAFORM AH ELS black

Denna extruderade POM-C fylld med kimrök erbjuder elektrisk ledningsförmåga med en ytresistivitet på ...

TECAPEEK ELS nano black

Denna extruderade PEEK fylld med kolnanorör erbjuder elektrisk ledningsförmåga med en ytresistivitet på ...