Materiály se schválením ATEX

Dokument ATEX je často vyžadován, jestliže se daná aplikace má implementovat v nebezpečných procesech nebo se mají používat nebezpečné materiály nebo produkty. To se často děje v polovodičovém a elektronickém průmyslu a rovněž v rámci chemických a potravinářských technologií.

Předmětné aplikace se často týkají nebo používají pro následující úlohy:

  • Zpracování výbušnin a manipulace s nimi
  • Zpracování práškových materiálů s vysokými měrnými povrchy (mouka, prach) s nízkým bodem vznícení
  • Zpracování compoundů, které mohou tvořit výbušný prach, jako například v některých procesech výroby plastů
  • Procesy zahrnující řezání, při němž vznikají drobné částečky materiálu s potenciálem vzniku elektrostatického náboje, kdy vzniká výbušná plynná atmosféra. Elektrostatický náboj může eventuálně způsobit přeskok vysokonapěťové zápalné jiskry.

 
Směrnice ATEX Evropské unie byly zavedeny k tomu, aby napomáhaly zaručit bezpečné používání materiálů a produktů v prostředí s potenciálním nebezpečím výbuchu. Výraz ATEX je zkratkou francouzského sousloví „Atmosphère EXplosible“. Směrnice momentálně obsahuje dva soubory pokynů Evropské unie v oblasti prevence výbuchu. Jedná se o směrnici ATEX 94/9/ES týkající se zařízení a směrnici ATEX 1999/92/EK.

 

Tyto dokumenty uvádějí všeobecná doporučení k prevenci výbuchu pro materiály:

  • Jež jsou elektricky vodivé, za účelem zamezení samovznícení
  • Jež neobsahují žádná hořlavá rozpouštědla, elastifikátory nebo vaporizační aditiva

Jakožto výrobce produktů spíše než výrobce zařízení společnost Ensinger nemůže ke svým produktům vydávat certifikáty týkající se směrnic ATEX ohledně materiálů, ale můžeme popsat vlastnosti produktů jako nápomocný podklad pro přípravu dokumentace ATEX ke konečnému zařízení. Vhodnost efektivní funkce našich produktů v jakémkoli procesu nebo zařízení, pro něž platí požadavek na prevenci výbuchu, se tak musí otestovat v reálné aplikaci.

 

Společnost Ensinger může například potvrdit určité relevantní vlastnosti našich polotovarů, mimo jiné těmito způsoby:

  • Povrchový odpor a objemový odpor materiálu ELS
  • Potvrzení, že polotovar z daného materiálu vykazuje hodnotu odporu 109
  • Prohlášení, že příslušný produkt není hořlavý (například uvedením specifikace V-0 podle UL94 pro vysokovýkonné plasty)
  • Prohlášení, že neobsahuje hořlavá aditiva

Doporučené plasty

V oblasti materiálů vyhovujících směrnici ATEX můžeme nabídnout následující materiály Ensinger s příslušnou elektrickou vodivostí:


TECAFORM AH ELS black

Acetalový kopolymerový (POM-C) materiál modifikovaný přidáním speciálních vodivých sazí je společností Ensinger vyráběn pod obchodním označením TECAFORM AH ELS black.

TECAPEEK ELS nano black

Pro aplikace, které vyžadují plast, jehož doplňkovou vlastností je elektrická vodivost, vyvinula společnost Ensinger variantu materiálu PEEK ELS pod obchodním označením TECAPEEK ELS nano black...