Chemicky odolné plasty

Chemická slučitelnost, chemická odolnost a odolnost vůči korozi jsou jedny z největších výhod plastů v porovnání s kovy. Volbou správné řady polymerů uživatel může zaručit schopnost odolávat i těm nejnáročnějším podmínkám okolního prostředí, aniž by byly nutné doplňující způsoby ochrany, jako například povrchová úprava, lakování nebo katodová ochrana. V našem produktovém portfoliu naleznete specifické plastové materiály odolné vůči působení kyselin, polymery odolné vůči silně alkalickým médiím včetně horké vody a páry a rovněž plasty vykazující odolnost vůči rozpouštědlům. Uživatelé rovněž zjistí, že si mohou zvolit plast s optimálně vyváženou chemickou odolností, který tak bude vhodný pro různorodé koncové aplikace.


V následujících tabulkách jsou uvedeny orientační mezní hodnoty pH a kategorie látek, jež lze využít jako obecné vodítko pro výběr s ohledem na chemickou odolnost, a dále údaje o tom, kde lze jednotlivé skupiny produktů používat při předpokladu pokojové teploty a bez mechanického zatížení.
*Typy plastů vyztužené skleněnými vlákny vykazují mírně nižší odolnost vůči silným louhům v porovnání s typy bez plniv.
**PVDF reaguje citlivě na kontakt s horkým alkalickým prostředím, a to vznikem trhlin vzniklých napětím při vystavení mechanickému namáhání. Meze expozice činí pH 12 a 40 °C, přičemž ani jedna z těchto hodnot se nesmí překročit.

Výraz chemická odolnost se obecně používá pro popis odolnosti určitého materiálu vůči účinkům chemických látek. 

Ve většině případů se neodpovídající chemická odolnost projevuje bobtnáním nebo měknutím materiálu, jehož důsledkem může být ztráta mechanických vlastností a celková ztráta funkční způsobilosti. Molekuly média přecházejí difúzí do prostoru mezi polymerovými řetězci a tím je odtlačují od sebe. Jelikož většina difúzních procesů je závislých na teplotě, specifikace chemické odolnosti je třeba vždy uvážit s ohledem na teplotu specifikovanou zkušebními podmínkami. Uživatelé musí být zvláště obezřetní při používání amorfních termoplastických polymerů v přítomnosti chemikálií, které může vést k vzniku trhlin vzniklých napětím a následně k selhání příslušného dílu. Mohou se vytvořit mikrotrhliny, které se mohou pod vlivem mechanického zatížení eventuálně rozrůst do rozsáhlých síťových struktur propojených trhlin.

Nejdůležitějšími kritérii pro testování chemické slučitelnosti jsou teplota, koncentrace chemikálií, doba expozice a mechanické zatížení. Následující tabulka udává odolnost různých materiálů vůči různým chemikáliím včetně standardních zkoušek vykonaných za standardních atmosférických podmínek při 23 °C / 50% rel. vlhkosti v souladu s DIN 50014.

Tyto informace jsou uvedeny podle našich nejlepších aktuálních znalostí a jejich účelem je poskytnout údaje o našich produktech a jejich aplikacích. Nejsou tedy zamýšleny jako právně závazné ujištění nebo záruka o chemické odolnosti našich produktů nebo jejich vhodnosti pro konkrétní aplikaci. Je bezpodmínečně nutné respektovat veškerá stávající průmyslová vlastnická práva.

Pokud si chcete ověřit odolnost našich materiálů vůči běžným metodám čištění nebo sterilizace používaným v potravinářském, zdravotnickém nebo farmaceutickém průmyslu, klepněte sem:
Při pochybnostech v případech, kdy požadovaná média, koncentrace chemikálií nebo teploty nejsou uvedeny nebo kdy se používají směsi chemikálií, důrazně doporučujeme provést individuální testování za účelem posouzení reakcí materiálu a možného neočekávaného vzájemného působení látek za reálných podmínek aplikace.