Výběr materiálů a konstrukční řešení

Vysokovýkonné a konstrukční plasty se používají ve všech průmyslových sektorech. Konstrukční návrh může své požadované funkčnosti, bezpečnosti a provozní životnosti dosáhnout pouze při použití správného materiálu, a proto je proces výběru příslušného plastového materiálu kritický pro úspěšné završení konstrukčního návrhu každého dílu. O správném výběru materiálu rozhodují především podmínky příslušné aplikace. Vedle podmínek dané aplikace by výběr vhodného plastu měl brát do úvahy rovněž množství dalších faktorů.

Průvodce výběrem plastů

Při snaze o stanovení vhodného materiálu pro určitou aplikaci je důležité podrobně porovnat charakteristiky předmětných plastů, jejich materiálové vlastnosti a profil příslušných požadavků. Společnost Ensinger poskytuje při procesu výběru podporu v podobě poradního nástroje nebo průvodce výběrem plastů, kde jsou v organizované struktuře k dispozici všechna dostupná data ohledně našich skladových polotovarů. Průvodce výběrem plastů vám pomůže vyhledat správný polymer, který bude vyhovovat vašim požadavkům.

 

Průvodce výběrem materiálu vám nabídne celý sortiment dostupných plastů, případně lze využít volitelné možnosti plniv po levé straně k zúžení výběru pouze na plasty vyhovující zvoleným atributům. Mějte, prosím, na vědomí, že průvodce výběrem je třeba považovat pouze za doporučující pomůcku, a neměl by proto nahrazovat praktické testování. 

Srovnávací nástroj

Pomocí nástroje pro výběr plastových materiálů je možné omezit výběr vhodných materiálů na realisticky přijatelný počet. Náš srovnávací nástroj uživatelům umožňuje porovnávat podrobné údaje a vlastnosti až čtyř různých plastových materiálů na jediné stránce. Nástroj aktivujete klepnutím na tlačítko pro porovnání. Tuto funkci naleznete v přehledu produktů (nástroj pro výběr materiálů) na každé stránce s jednotlivým produktem.

Technické poradenství

V rámci procesu výběru materiálů mohou ochotně pomoci naši poradci pro technický návrh aplikací. Nejenže získáte podporu s výběrem správného materiálu, ale navíc také s dalším zpracováním, ale také ohledně příslušných předpisů a požadavků. Naše rozsáhlá expertíza ve specifických aspektech konkrétních aplikací nám umožňuje poskytovat podporu od prvních fází návrhu nových produktů přes výběr materiálů a konstrukce až po specifikace finální součásti. Máte-li o cokoli z těchto služeb zájem, kontaktujte kdykoli náš poradenský tým a požádejte o bezplatnou odbornou asistenci na e-mailové adrese [obfemailstart]aW5mby5jekBlbnNpbmdlcnBsYXN0aWNzLmNvbQ==[obfemailend] nebo telefonicky na čísle +420 377972 056.


Požadavky v oblasti projektování aplikací

Kritéria pro výběr a vlastnosti materiálů mohou být složitá. V následující části jsou vysvětleny hlavní vlastnosti produktů a příslušné zkušební metody a rovněž kompaktní přehled našich rozsáhlých znalostí v oblasti plastů a souvisejících odvětvích. Vedle teoretických skutečností a informací jsou součástí přehledu rovněž doporučení ohledně dostupných materiálů. 

 •  

  Většina konstrukčních termoplastů jsou ze své podstaty elektrické izolanty.  Pokud však v dané aplikaci platí specifické elektrické požadavky, klíčová je často otázka, zda je daný materiál elektricky vodivý nebo disipativní.
  → Elektricky aktivní plasty
  → Elektricky izolující plasty

  Při výrobě elektronických součástí se například často používají disipující nebo vodivé materiály k zamezení vzniku statických nábojů, které by mohly poškodit elektrické obvody. Toto se vztahuje také na aplikace podle požadavků ATEX (ATmosphere EXplosive), kde je cílem snížit pravděpodobnost katastrofického výbuchu v důsledku elektrostatického výboje.

  → Materiály se schválením ATEX

   

 • Pro vyhodnocení vhodnosti určitého materiálu z hlediska jeho možnosti vystavení mechanickému zatížení je žádoucí získat co nejpodrobnější informace o tom, jaké jsou očekávatelné úrovně reálného zatížení. Ve většině případů je velmi dobrou pomůckou získat výtisk dané součásti s informacemi vztahujícími se k mechanickému zatížení.
  → Mechanické vlastnosti 

 • Tepelné zatížení je dalším klíčovým kritériem omezujícím výběr materiálu. Proto je třeba brát do úvahy teploty přenášené do materiálu v důsledku podmínek dané aplikace.

  Navíc je nezbytné uvážit možnost přenosu tepla přeneseného od vnějších, systémově podmíněných zdrojů vytvářených různými faktory, například třením. Mezi vlastnosti úzce svázané se změnami teploty náleží:
  → Záporné provozní teploty
  → Rozměrová stabilita 

 • Jestliže je u dané součásti pravděpodobný kontakt s chemikáliemi, je vhodné uvážit také odolnost materiálu vůči předmětným chemickým látkám s ohledem na podmínky dané aplikace. Mezi kritické aspekty náleží: kontaktní teplota, doba kontaktu a koncentrace. Uvážit je potřeba nejenom chemické látky, které se vyskytují v příslušné aplikaci, ale také látky, které se budou používat během výroby a zpracování dílů (například maziva používaná pro obrábění atd.).
  → Chemicky odolné plasty
   
 • Tribologické atributy je třeba uvážit v aplikacích, které danou součást vystaví opotřebení v důsledku vysokých zatížení, tření nebo kluzného zatížení. V těchto případech je nezbytné zajistit dobré kluzné vlastnosti a dobrou odolnost vůči opotřebení.
  Plasty vhodné pro kluzné a třecí zatížení a vystavení opotřebení


  → 
 • V některých situacích obor, ve kterém se má příslušná součást používat, omezuje proces výběru materiálu. Důvodem, proč se mohou použít pouze určité typy materiálů splňující určitá konkrétní kritéria, mohou být různá nezbytná schválení ze strany vládních agentur, nebo například konkrétní specifikace ze strany zákazníka.  

  Ropný a plynárenský průmysl

  Prostředí v rámci aplikací v oblasti ropného a plynárenského průmyslu je velice náročné. Proto jsou vyžadovány materiály vyhovující specifikacím podle EN ISO 23936-1:2009 a rovněž podle NORSOK M-710, vydání 3. 
  → Plasty vyhovující požadavkům EN ISO 23936-1

  Zdravotnické technologie

  • V oblasti zdravotnických technologií jsou často přijatelné pouze materiály se schválením pro přímý styk s lidským tělem.
   → Biokompatibilní plasty
  • Jelikož velké procento lékařských produktů se před opakovaným použitím musí sterilizovat, je vyžadována odolnost vůči běžným sterilizačním metodám.
   → Autoklávovatelné a sterilizovatelné plasty
  • Zdravotnické aplikace se často dotýkají oboru chirurgie, kde je procesy třeba sledovat průběžně na základě obrazu. Pro dosažení viditelnosti součástí prostřednictvím fluoroskopie a rentgenoskopie je nutné používat speciální materiály.
   → Plasty detekovatelné rentgenovým snímáním

  Potravinářské technologie

  • V oboru potravinářských technologiích jsou naopak potřebná schválení v souladu s předpisy FDA ve Spojených státech a rovněž s evropskými normami (např. 10/2011/EK, 1935/2004/Ek). V důsledku toho je pro tato odvětví potřeba uvažovat pouze materiály, které vyhovují požadavkům těchto předpisů.
   → Modré plasty určené pro styk s potravinami
  • Poptávka po detekovatelných materiálech vzrůstá v souvislosti s nutností zajištění toho, aby nežádoucí částečky materiálů nevnikly do řetězce zpracování potravinářských produktů. Odlomené plastové fragmenty lze rychle detekovat v rámci standardizovaného systému kontroly procesu díky speciálním aditivům použitým v těchto speciálně modifikovaných materiálech.
   → Plasty detekovatelné jako kovy
   → Optická detekce

  Letecký, kosmický a polovodičový průmysl

  • V odvětvích, jako jsou letecký a kosmický a polovodičový průmysl a kde hraje podtlak podstatnou úlohu, jsou vyžadovány materiály s vysokou iontovou čistotou.
    Plasty s nízkou mírou uvolňování plynů
  • Jedná-li se o aplikace používané k ochraně proti požáru, např. v leteckém a kosmickém průmyslu, vyvstává požadavek na použití samozhášivých materiálů.
   → Nehořlavé plasty 
 • Jestliže se součásti používají například pro venkovní aplikace, v radiologii nebo v aplikacích zahrnujících vystavení vysokoenergetickým zdrojům radiace, jako například elektrárny, pro použité materiály platí příslušné požadavky na odolnost vůči radiaci. S ohledem na výběr materiálů je rozhodující průběh dávkování expozice záření a příslušné podmínky dané aplikace.
  Plasty odolné vůči záření
  → Plasty odolné vůči UV záření


 • Obrábění představuje převládající metodu používanou pro další zpracování plastových polotovarů. Aby byla zajištěna výroba vysoce kvalitních, bezvadných produktů s dlouhou životností a přesnými rozměry, je třeba věnovat stejnou pozornost nástrojům a parametrům zpracování jako vlastnostem konkrétních materiálů. V mnoha případech lze termoplasty (nebo termoplasty s jinými materiály) velmi úspěšně spojovat svařováním a lepením, přičemž tyto metody jsou zohledněny na následujících stranách:
  → Snadno lepitelné plasty

  → Svařovatelné plasty