22 lutego 2024 / Informacja prasowa

SBTi zatwierdziło oparty na naukowych podstawach cel zerowej emisji netto do 2046 roku

Ensinger, rodzinna firma będąca wiodącym dostawcą kompaundów, profili, półwyrobów i elementów gotowych wykonanych z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, ogłosiła, że inicjatywa Science Based Targets [1] (SBTi) zatwierdziła oparty na naukowych podstawach cel firmy Ensinger dotyczący zerowego poziomu emisji netto [2] do 2046 roku. Cel zerowej emisji netto, przyjęty w lutym 2022 roku, polega na osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto (Zakres 1, 2 i 3 [3]) w całym łańcuchu dostaw do 2046 roku i został on zatwierdzony jako cel zgodny z celem granicznym wzrostu o 1,5 stopnia Celsjusza określonym w Porozumieniu Paryskim. Zobowiązanie obejmuje również krótkoterminowy cel polegający na zmniejszeniu bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) z Zakresu 1 i 2 o 45% do roku 2031.

Firma Ensinger jest głęboko przekonana, że zmiany klimatu i degradacja ekosystemów, spowodowane działalnością człowieka wpływającą na środowisko i zanieczyszczenie, wymagają natychmiastowej reakcji. We wrześniu 2021 roku firma dodała "Ochronę i Strategię Klimatyczną" oraz "Gospodarkę o Obiegu Zamkniętym" do swoich podstaw odpowiedzialności. Ponadto, by wnieść kompleksowy wkład w realizację dekarbonizacji społeczeństwa, w lutym 2022 roku firma sformułowała i ogłosiła cel polegający na osiągnięciu zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto w całym łańcuchu dostaw (Zakres 1, 2 i 3) do 2046 roku. Obecnie krótkoterminowy cel firmy Ensinger oraz cel zerowej emisji netto zostały zatwierdzone przez inicjatywę SBTi jako cele zgodne z docelowym limitem wzrostu o 1,5 stopnia Celsjusza określonym w Porozumieniu Paryskim.

Nadrzędny cel zerowej emisji netto 

Firma Ensinger zobowiązuje się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (GHG) netto w całym łańcuchu wartości do roku finansowego 2046. 

Cele krótkoterminowe 

Firma Ensinger zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) z Zakresu 1 i 2 o 45% do roku 2031 w stosunku do roku bazowego 2022. Ponadto, firma Ensinger zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) z Zakresu 3 związanych z zakupionymi towarami, usługami, paliwami oraz działaniami związanymi z energią, transportem oraz dystrybucją na wyższym szczeblu, odpadami wytwarzanymi w ramach działalności, podróżami służbowymi i dojazdami pracowników o 45% w tym samym okresie. 

Cele długoterminowe

Firma Ensinger zobowiązuje się do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) z Zakresu 1 i 2 o 90% do roku finansowego 2041 w stosunku do roku bazowego 2022. Firma Ensinger zobowiązuje się również do zmniejszenia bezwzględnych emisji gazów cieplarnianych (GHG) z Zakresu 3 związanych z zakupionymi towarami, usługami, paliwami oraz działaniami związanymi z energią, transportem oraz dystrybucją na wyższym szczeblu, odpadami wytwarzanymi w ramach działalności, podróżami służbowymi i dojazdami pracowników o 90% do roku finansowego 2046 w stosunku do roku budżetowego 2022.

Komentarz Klaus Ensinger,  Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju w firmie Ensinger 

"Od samego początku naszej pracy nad strategią klimatyczną skupiliśmy się na dostosowaniu naszych celów do wytycznych SBTi. Istotne jest, aby nasze wysiłki zostały naukowo potwierdzone i uznane przez międzynarodową instytucję. Mając to na uwadze, otrzymanie zatwierdzenia od SBTi jest dla nas zarówno zachętą, jak i obowiązkiem, potwierdzając tym samym, że jesteśmy na dobrej drodze".

Komentarz Dr Roland Reber, Członek Zarządu Grupy Ensinger 

"Jako firma rodzinna zarządzana w sposób zrównoważony, Ensinger zawsze był zaangażowany w ochronę zasobów naturalnych i dobrobytu swoich interesariuszy. Aktywna ochrona klimatu ma kluczowe znaczenie dla zachowania tych fundamentów życia. Zaangażowanie w realizację celów redukcji emisji, które odpowiadają celom klimatycznym Paryża, oraz ich uznanie przez SBTi są ważnym kamieniem milowym w ekologicznej transformacji firmy".

 

 

[1] Międzynarodowa inicjatywa ustanowiona wspólnie przez WWF, CDP, World Resources Institute (WRI) i UN Global Compact. Zachęca ona firmy do ustalania celów redukcji emisji gazów cieplarnianych opartych na podstawach naukowych, aby ograniczyć wzrost średniej globalnej temperatury spowodowany zmianami klimatu do 1,5 stopnia Celsjusza powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

[2] Zero netto oznacza redukcję emisji gazów cieplarnianych (Zakres 1, 2 i 3) w największym możliwym stopniu (zwykle ponad 90%) zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi dotyczącymi klimatu (scenariusz 1,5°C) i neutralizację emisji rezydualnych poprzez stałe wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla w celu zrównoważenia pozostałych 10% lub więcej nieuniknionych emisji.

[3] Zakres 1: Bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych w wyniku spalania paliw w naszych zakładach. Zakres 2: Pośrednie emisje gazów cieplarnianych wynikające z korzystania przez nasze zakłady z energii elektrycznej, ciepła lub pary dostarczanych przez inne firmy. Zakres 3: Inne, pośrednie emisje gazów cieplarnianych.


O firmie Ensinger

Grupa Ensinger zajmuje się opracowywaniem, produkcją i dystrybucją kompaundów, półwyrobów, kompozytów, elementów gotowych i profili wykonanych zarówno z tworzyw konstrukcyjnych jak i wysokosprawnych. Do przetwarzania polimerów termoplastycznych firma Ensinger wykorzystuje szeroką gamę technologii produkcyjnych, takich jak wytłaczanie, obróbka skrawaniem, wtrysk, odlewanie, spiekanie i prasowanie. To rodzinne przedsiębiorstwo zatrudniające w sumie 2,700 pracowników w 34 oddziałach produkcyjnych i sprzedażowych obecny jest w najważniejszych rejonach przemysłowych na całym świecie.

SBTi zatwierdziło oparty na naukowych podstawach cel zerowej emisji netto firmy Ensinger do 2046 roku.
Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) wspiera przedsiębiorstwa w ustalaniu celów redukcji emisji zgodnych z założeniami Porozumienia Paryskiego.
Klaus Ensinger, Menedżer ds. Zrównoważonego Rozwoju, Grupa Ensinger
Dr Roland Reber, Członek Zarządu Grupy Ensinger

Kontakt do zapytań prasowych

Ensinger Polska Sp. z o.o.

Telefon +48 65 529 58 10
[obfemailstart]aW5mb0BlbnNpbmdlci5wbA==[obfemailend]


Do pobrania